Historisk arkiv

Ny koronalov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt.

– Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Formålet med lovforslaget er å sikre at samfunnet fungerer og at de negative konsekvensene ikke blir større enn nødvendig for enkeltpersoner, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Den nye loven gir myndighetene mulighet til å vedta nødvendige regler der det i dag ikke finnes gode nok grunnlag for å gi slike regler. Det er for eksempel behov for å gjøre endringer for å sikre at folk ikke mister velferdsytelser, at domstolene skal kunne opprettholde sin kritiske samfunnsfunksjon, at ikke frister og saksbehandlingsregler står i veien for de nødvendige tilpasninger til krisen.

Statsminister Solberg understreker at samfunnsmaskineriet må fortsette å virke. – Personer og næringsliv må ikke miste ytelser eller inntekt fordi man ikke greier å oppfylle slike krav. Da må vi heller fastsette midlertidige ordninger tilpasset de utfordringene vi møter, sier Solberg.

Loven gir fullmakt til å vedta nødvendige bestemmelser, også om de fraviker lover. Loven gjelder bare i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven, kan vare lenger enn dette.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) understreker at Stortinget skal meddeles alle forskrifter som gis. – I tillegg kan Stortinget med én tredel av stemmene velge å oppheve en forskrift gitt etter loven. Jeg mener det gir en god avveining av behovet for raske og effektive beslutninger og Stortingets rolle som landets lovgiver, avslutter Mæland.

Her vil proposisjonen bli offentliggjort kl 1745