Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringen Solberg
Statsbudsjettet 2021:

Regjeringen vil bevare trygghet og tillit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter den historiske styrkingen av norsk politi og beredskap i 2021. Vi foreslår blant annet mer ressurser til politi og påtalemyndighet, styrket beredskap og ny fagskole for brann- og redningspersonell.

Flere politistillinger

Regjeringen foreslår å bevilge midler til det største oppbemanningsløftet på nye, varige politistillinger i moderne tid. Regjeringen foreslår å styrke politibudsjettet med over 500 millioner kroner for å sørge for permanent tilsetting i at politiet permanent kan besette de 400 midlertidige stillingene som ble opprettet i vår og å kompensere for personellavgivelse til Frontex.

– Helt siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskapen i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst i alle politidistrikter er mye på riktig vei. Regjeringen foreslår nå å styrke politibudsjettet med 478 mill. kroner for at politiet fortsatt kan ha de 400 stillingene fra i vår. Dette gjør at vi i 2021 går forbi målet om 2 politifolk per 1000, og har den sterkeste politibemanningen i moderne tid, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Rekordsatsing på rettssikkerhet og effektiv straffesaksbehandling

For å bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, foreslår regjeringen en stor satsing på påtalemyndigheten og domstolene med en varig økning på 130 millioner kroner.

– Disse ekstra ressursene vil gjøre at sakene som hopet seg opp i begynnelsen av virusutbruddet kan bli avviklet uten at det tar altfor lang tid. Midlene er et varig løft, som vil styrke domstolene og påtalemyndigheten og korte ned saksbehandlingstiden for straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

I tillegg foreslår regjeringen 42,2 millioner kroner til midlertidige stillinger hos namsmannen til å håndtere økt saksinngang i utleggsforretninger.

Fortsatt satsing på beredskap

– Regjeringen foreslår flere tiltak for fortsatt satsing på beredskap, blant annet å bevilge 61,1 millioner kroner til skredsikring på Svalbard. Dette er viktig å bygge opp under målet om norske samfunn på øygruppen. For at Longyearbyen også i fremtiden skal være attraktiv for norske familier, er det nødvendig å legge til rette for at folk er trygge, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen 26 millioner kroner til politidistriktene slik at de kan trene mer ved politiets nasjonale beredskapssenter og 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø, som vil sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid, som igjen gir økt trygghet for fiskere og befolkningen i Finnmark.

Regjeringen foreslår også 37,2 millioner kroner som legger til rette for at Norge kan delta i en ny programperiode i EUs ordning for sivil beredskap. Ordningen har spilt en sentral rolle under virusutbruddet og er et viktig redskap for Norges beredskap. Endelig beslutning om videre deltakelse i programmet må vente til EUs langtidsbudsjett er vedtatt.