Historisk arkiv

Vil veilede kommuner og NAV i kampen mot radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem en revisjon av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et av de åtte nye tiltakene er en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon rettet mot kommuner.

Funksjonen etableres ved regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Her kan også privatpersoner få råd om hvor de kan henvende seg lokalt med en bekymring.

– Vi må fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig. Slik forhindrer vi ikke bare at noen kan bli sårbare for radikalisering. Slik sørger vi også for et mer inkluderende samfunn, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen skal også etablere en nasjonal veiledningsfunksjon for NAV for å øke kompetansen og styrke rutinene knyttet til voksne som har falt utenfor arbeidslivet.

– Vi vet i dag at mange høyreekstreme er godt voksne og at en stor andel av dem har liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Da må vi være der med kunnskap og tiltak som virker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Andre nye tiltak er utarbeidelse av aktørkart, felles riskovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen, samt nye metoder for reintegrering etter endt straff.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i 2014 med tretti tiltak.