Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

32 millioner mer for å hjelpe utsatte grupper under pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen for at sårbare grupper kommer best mulig ut av pandemien. Regjeringen fremmer derfor en tiltakspakke på 260 millioner kroner, på toppen av omfattende tiltak som allerede er foreslått i statsbudsjettet for 2021. Totalt foreslår regjeringen en økning på 32 millioner kroner rettet mot utsatte grupper under justissektoren.

– Siden pandemien brøt ut har vi vært bekymret for at nedstengingen har gjort det vanskeligere å avdekke vold i nære relasjoner og at omfanget og alvorlighetsgraden av vold i nære relasjoner kan ha økt. Vold og overgrep er alvorlig kriminalitet og utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen foreslår derfor å styrke justissektoren med 32 millioner kroner, blant annet for å styrke politiets arbeid med å bekjempe vold og overgrep, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

20,5 millioner kroner til politiets arbeid med vold og overgrep rettet mot barn og unge

Flere politidistrikt har pågående operasjoner for avdekking av nettovergrep overfor barn. Nå får de økt kapasitet til å avdekke flere saker. Det blir økt tilstedeværelse på nett gjennom økt innsats mot ungdomskriminalitet og styrking av politiets nettpatrulje. Politiets nettpatruljer er til stede på nett og i sosiale medier.

I tillegg får politiet økt kapasitet til digital etterforskning av vold og overgrep, herunder kapasitet til å håndtere flere digitale beslag, utstyr mv.

– Internettrelaterte overgrep mot barn og unge er alvorlig kriminalitet som vi må gjøre vårt ytterste for å forhindre. Samtidig må vi bidra til at de som er utsatt for denne typen overgrep vet hvor og hvordan de kan søke hjelp, understreker Mæland.

Regjeringen foreslår derfor å legge til rette for økt markedsføring av tilbud til utsatte for vold og overgrep i regi av politiet og hjelpeapparatet. Dette gjelder blant tilbud ved volds- og overgrepslinjen (VO-linjen) med chat, nettportalen dinutvei.no og styrket informasjon om tilbudet ved barnehusene på flere språk.

1,5 millioner kroner til økt tilbud til barn i asylmottak

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til å styrke mottakenes aktivitetstilbud for barn. Koronasituasjonen og gjeldende smitteverntiltak gjør at sosiale tilbud og fritidsaktiviteter, som frivillige organisasjoner står for, er redusert for barn i asylmottak.

– Barn i mottak er i en sårbar livssituasjon, og tiltak som bidrar til lek og læring er viktig for at deres hverdag og barndom blir så meningsfull som mulig. Det er positivt for det psykososiale og for integreringen. Ved å styrke mottakenes aktivitetstilbud for barn vil mottakene raskt kunne iverksette tiltak som er i tråd med godt smittevern, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I mars 2021 var det 463 barn i mottak. Tilsvarende periode i fjor var det 694 barn i mottak. Her er oversikt over antall barn i mottak ved utløpet av året fra 2015 og fram til i dag:

Dato

Antall barn

31.12.2015

         9 217

31.12.2016

         4 205

31.12.2017

         1 588

31.12.2018

         1 103

31.12.2019

            719

31.12.2020

             472