Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Flere politistillinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 68,2 millioner kroner til 55 politiårsverk.

Da regjeringen tiltrådte var politidekningen på 1,71 per 1 000 innbyggere. Siden 2013 har regjeringen sørget for å øke politibemanningen med over 2 400 årsverk. Dette har bidratt til at målet om 2 polititjenestepersoner per 1 000 innbyggere ble nådd i 2020 og videreført i 2021.

– Regjeringen har med dette styrket grunnberedskapen i hele landet. Alle politidistrikt har fått høyere politidekning. Politidistriktenes operative innsatsevne er bedret og vi har gitt politiet mulighet til å utføre mer og bedre tjenester på stedet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Økt befolkningsvekst fører til at vi trenger flere polititjenestepersoner for å opprettholde dekningsgraden i 2022. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 68,2 millioner kroner for å videreføre 55 av de 100 politiårsverkene det ble bevilget midler til å ansette midlertidig i 2021. Midlene til midlertidige årsverk ble bevilget for å styrke politiets kapasitet til å gjennomføre innreisekontrollen i forbindelse med pandemien.