Historisk arkiv

Planlegger lettelser i innreiserestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

– Svært mange EØS-borgere kan allerede reise inn i Norge, det gjelder blant annet de som kan dokumentere at de er fullvaksinert og de som kommer fra grønne land. Selv om vi nå planlegger å åpne grensen ytterligere, må alle være forberedt på at situasjonen kan endre seg. Karantenehotellordningen opprettholdes så lenge den bygger på en klar medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og så lenge ordningen er forholdsmessig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Framtidige lettelser i innreiserestiksjonene vil gjelde for:

a) Alle arbeidsreisende (herunder selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere) som er omfattet av EØS-regelverket, med unntak av de som kommer fra «mørkerøde» land/områder.
Lettelsen omfatter også arbeidsreisende EØS-borgere som er bosatt i et tredjeland som står på EUs tredjelandsliste og som FHI kategoriserer som trygge «grønne» land.

b) Alle EØS-borgere med familietilknytning nevnt i utlendingslovens § 110, som skal besøke et familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem. Det vil ikke lenger være krav om at slektning i nedstigende linje må være under 21 år (utlendingslovens § 110 tredje ledd bokstav c) (Mange av disse familiemedlemmene har allerede anledning til innreise.)

c) Ektefelle/registrert partner/samboer og mindreårige eller voksne barn eller stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når disse familiemedlemmene reiser til Norge sammen med, eller slutter seg til EØS-borgeren i Norge.

d) Barn som reiser sammen med voksne som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunn av koronasertifikat.

e) Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer og mindreårige eller voksne barn eller stebarn av norske borgere, når familien bor sammen i utlandet.

Regjeringen vil komme tilbake til dato for ikrafttredelse av disse endringene.

Regjeringen varslet i forbindelse med trinn tre i gjenåpningsplanen at flere lettelser i innreisereglene vil bli vurdert i forbindelse med trinn fire.

Les mer om hvem som har anledning til å reise til Norge i dag.

Trinn 4 utsettes - trinn tre i gjenåpningsplanen justeres (pressemelding, 5. juli 2021)