Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til nytt EU-fond på grense- og visumområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 250 millioner kroner til finansiering av EUs nye grenseforvaltnings- og visumordning, kalt BMVI-fondet.

– Som et Schengen-land bidrar Norge med å styrke Schengen-områdets yttergrenser og sikkerhet. Midlene medlemslandene betaler til fondet går direkte til tiltak som øker tryggheten både her hjemme og ute i Europa, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fondsordningen skal særlig støtte ivaretakelsen av Schengens yttergrenser, og bidra til videreutvikling av felles visumpolitikk gjennom solidarisk omfordeling av midler. Norge bidrar sammen med de øvrige Schengen-landene til finansieringen av fondet. Samtidig får Norge utbetalt midler fra fondsordningen til egne prosjekter.

– De neste årene vil Norge årlig motta midler fra fondet som kan brukes på nasjonale grense- og visumprosjekter innen justis-, samferdsel og forsvarsområdet. Dette kan være alt fra prosjekter hos politiet, utlendingsmyndigheten og andre myndigheter som jobber med grense- og visumfeltet i Norge, forklarer Mæland. 

EUs nye grense- og visumordning, kalt BMVI-fondet, erstatter Det indre sikkerhetsfondet (ISF-fondet), som har vært EUs finansieringsverktøy for grense- og visumområdet siden 2014.

– Norge skal fortsette å være en bidragsyter til sikkerheten ved Schengens yttergrenser. Det øker igjen tryggheten i Norge, avslutter justis- og beredskapsministeren.