Historisk arkiv

Strengere straff mot deling av krenkende bilder og filmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår et nytt straffebud mot deling av krenkende bilder og filmer, som nakenbilder, voldsfilmer og lignende ydmykelser. Endringene fører til klare regler og høyere straff for de groveste tilfellene.

– Med en egen bestemmelse som forbyr deling av slike bilder og filmer, sender vi et tydelig signal om at dette er alvorlig kriminalitet som er straffbart. Målet med lovendringen er å sikre at all deling av krenkende bilder er straffbart, og at dette kommer tydelige frem i loven, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Deling av intime og andre krenkende bilder er i mange tilfeller ulovlig allerede i dag. Dagens bestemmelser fanger likevel ikke opp alle situasjoner hvor krenkende bilder deles uten samtykke fra den avbildede. I tillegg er straffansvaret fordelt på flere ulike bestemmelser, noe som medfører at dagens regulering fremstår som fragmentert og lite oversiktlig.

– Deling av bilder er aldri offerets ansvar, det er helt og holdent den som deler bildet sin feil, og lovendringen vil tydeliggjøre dette. De groveste tilfellene skal også straffes høyere, sier  Mæland.

– Vi har sett en uheldig utvikling hvor stadig flere unge deler seksualiserte og andre krenkende bilder og filmer uten samtykke. Det er en stor påkjenning for de som blir rammet, som kan følge dem lenge. En ny straffebestemmelse vil selvsagt ikke i seg selv kunne løse dette problemet, men det vil være et nyttig virkemiddel. Samtidig må vi fortsette å forebygge at dette skjer. Vi kan ikke regulere oss bort fra at internett er en stor del av livet. Barna våre vil leve hele livet med teknologi som utvikler seg raskt og de må lære å bli gode borgere på nett. Her er vi foreldre viktige forbilder som må engasjere oss i barns digitale liv, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Etter forslaget, er strafferammen fengsel inntil ett år. Straffenivået forutsettes å forbli der det ligger i dag for tilsvarende forbrytelser. For deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder er straffenivået i utgangspunktet ubetinget fengsel i 60 til 90 dager. For lovbrytere under 18 år er likevel ubetinget fengsel som den klare hovedregel ikke aktuelt. Det foreslås en strafferamme på to års fengsel for grove handlinger, slik som planmessig og organisert deling av større mengder materiale. 

Dagens forslag tar ikke for seg fremstilling av slike bilder og filmer.

– I de aller fleste tilfeller er det delingen som er mest belastende for de utsatte, så dette fremmer vi allerede i dag. Samtidig jobber vi videre med eventuelle endringer i straffeloven som går på såkalt snikfotografering og annen fremstilling av seksualiserte bilder. Dette er kompliserte vurderinger som er høyt prioritert av regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Prop. 159 L (2020–2021)

Proposisjonen innebærer en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 532 (2017–2018) fra 8. mars 2018.