Historisk arkiv

Styrket innsats mot partnerdrap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til etablering av en kommisjon som skal gjennomgå drap begått av nåværende eller tidligere partner.

Det regjeringsoppnevnte partnerdrapsutvalget viste i NOU 2020: 17 «Varslede drap?» at drap av partner sjelden kommer uten forvarsel. I syv av ti partnerdrap var det registrert vold før drapet. Det betyr at det er et betydelig potensial for forebygging i disse sakene. Utvalget foreslo å opprette en permanent partnerdrapskommisjon.

I regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som ble lagt frem i august, er etablering av en partnerdrapskommisjon lagt inn som et viktig tiltak.

– Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet som i ytterste konsekvens tar liv. Vi skaI sette ofrene i sentrum, utnytte potensialet for forebygging bedre og sørge for at kunnskapen om faresignaler er kjent for alle som møter voldsutsatte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Formålet med kommisjonens arbeid skal være læring og videreutvikling av arbeidet med å forebygge partnervold og partnerdrap.