Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Trygt ut av koronakrisen – 1,4 milliarder kroner ekstra til justisfeltet i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 milliarder kroner ekstra til justisfeltet i 2021.

Regjeringen vil prioritere barn og unge i 2021. Regjeringen vil styrke innsatsen mot vold og overgrep og avhjelpe konsekvensene av pandemien. 32 millioner kroner foreslås brukt til omvendt voldsalarm, informasjon om tilbud til utsatte for vold og overgrep i regi og politiet og hjelpeapparat og aktivitetstilbud i asylmottak. Videre styrkes innsatsen mot ungdomskriminalitet på nett og politiets digitale etterforskning av vold og overgrep.

Forebygging av barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet er viktig for regjeringen. 20 millioner kroner foreslår brukt til styrking av politiets forebyggende innsats, styrking av konfliktrådene og etablering av et ungdomsteam i kriminalomsorgen.

– Det er veldig viktig at vi prioriterer barn og unge som har hatt det vanskelig under pandemien. Styrking av politiets tilstedeværelse på nett vil også bidra til å sikre barn en tryggere hverdag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Presset på straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt er høyt. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 2 millioner kroner for å styrke påtalemyndigheten i politidistriktet og bygge ned restanser.

Regjeringen legger videre til rette for at grensekontroll med strenge innreiseregler til Norge og ordningen med karantenehotell og innreiseregistreringssystem kan forlenges til 10. november.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 1,154 mrd kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), slik at at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november 2021.

Tiltakene kan avvikles tidligere dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det er viktig å forhindre import av nye virusvarianter og sikre effektiv smittesporing blant innreisende.

Evnen til å håndtere hendelser i det digitale rom og beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner er viktig for Norges beredskap. Regjeringen foreslår 7,5 millioner kroner til styrking av digital sikkerhet. Videre foreslår regjeringen å bevilge 8 millioner kroner til etablering av ny helikopterbase i Tromsø. Tilskudd til Redningsselskapet foreslås økt med 3 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 21,5 millioner kroner til smittevernstiltak i fengslene. Midlene går blant annet til innkjøp av smittevernutstyr og renhold, utvide mulighetene for telefoni for innsatte og innkjøp av utstyr til straffegjennomføring i samfunnet.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Gjenopptakelseskommisjonen med 2,3 millioner kroner for å redusere saksbehandlingstiden i sine saker.