Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Videreføring av politiets arbeid med kontroll på grensen, karantenehotellordningen og arbeidet med innreiseregistrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil videreføre en streng grensekontroll til 10. november 2021. Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge og beredskapen på call-senteret for innreiseregistrering i samme periode.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 154 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slik at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november 2021.

– Karantenehotellordningen har vist seg som et helt nødvendig verktøy for å begrense importsmitten mest mulig. Vårt forslag innebærer at vi har nødvendig budsjettmessig dekning for å videreføre ordningen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

DSB har ansvar for forvaltning av statens karantenehotellordning, herunder refusjonsordningen som kommunene søker på for å få dekket sine utgifter knyttet til karantenehotellordningen.

Mer ansvar er lagt på kommunene, som må påse at det er tilstrekkelig kontroll på hotellene og holde oversikt over hvem som bruker hotellordningen for karantene. Kommunene må også sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig kapasitet. Det er også en økning i antall brukere av karantenehotellordningen.

136 millioner kroner til Forsvarets bistand til politiets arbeid for kontroll på grensen

Økt vaksinedekning og bruk av vaksinepass vil trolig føre til flere reisende i sommer. Med fortsatt behov for streng grensekontroll vil det fortsatt være behov for Forsvarets bistand til politiet i forbindelse med grenseoppdraget.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til bistand ved forsterket grensekontroll 2021.

– Forsvarets bistand til politiet har vært helt avgjørende. Det har gjort det mulig å etablere en omfattende grensekontroll, uten at det i særlig grad har svekket politiets innsats på andre områder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

29,1 millioner kroner til arbeidet med innreiseregistrering

Justeringer i innreiseregelverk og regelverket knyttet til smittevern har medført behov for å gjøre tilpasninger i innreiseregistreringssystemet. Pågangen vært høyere enn forventet til call-senteret som gir bistand i forbindelse med innreiseregistrering. Dette har utløst et økt ressursbehov.

Regjeringen foreslår å bevilge 29,1 millioner kroner for å videreføre arbeidet med innreiseregistrering frem til 10. november 2021.