Historisk arkiv

118 besto forkurs i matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

118 søkere har bestått forkurset i matematikk, og kan dermed starte på en lærerutdanning i høst. Samtidig hadde kurset en høy strykprosent.

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må du ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

– Vi jobber for en kunnskapsskole der elevene lærer mer. Faglig dyktige og trygge lærere er nøkkelen for å få til dette. Da må vi heve kvaliteten på lærerutdanningen – og vi må få de aller beste studentene til å søke seg til læreryrket, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg til å komme inn i årets opptak til lærerutdanningene.

 – En ekstra sjanse
Av totalt 485 søkere som gikk opp til eksamen etter forkurset, fikk 118 bestått mens 367 fikk ikke bestått. Bestått forkurs tilsvarer karakteren fire i matematikk fra videregående skole.

– Vi ønsket å gi motiverte søkere en ekstra sjanse til å komme inn på lærerstudiet. Alle som hadde tre i matematikk fikk derfor tilbud om å ta forkurs. Jeg hadde håpet at enda flere som tok forkurset skulle lykkes, men det er krevende å heve seg fra en treer til en firer i matematikk i løpet av noen få uker, sier Vik Aspaker.

Alle som ikke har bestått eksamen på forkurset, vil få informasjon fra Samordna opptak om hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage. De som ikke besto forkurset, vil få tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket de er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

– Vi vil nå evaluere gjennomføringen av forkursene. Vi vil også se på forskjellene mellom studiestedene, når det gjelder andelen som har bestått og ikke, sier Vik Aspaker.

Gode karakterer viktig
Lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående skole har større sjanse for å fullføre studiet, enn de med svake karakterer.

 – En lærerutdanning som setter høye krav til studentene vil tiltrekke seg enda flere dyktige og motiverte søkere. Å heve karakterkravet i matematikk, og å innføre femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere er viktige tiltak for å nå dette målet, understreker Elisabeth Vik Aspaker.

Fakta om opptak til lærerutdanningene
Fra i høst må du ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole, for å begynne på lærerutdanning. Mer om opptakskravene finner du på nettsidene til Samordna opptak.

Søkere som ikke oppfylte kravet om en firer, men som hadde minimum karakteren tre, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

1. august var det eksamen for de som tok forkurs i matematikk. 612 søkere meldte seg på forkurset. 485 møtte til eksamen, og 118 besto (24,5 prosent).

Det var 5 244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i årets opptak til høyere utdanning (tall pr. 19. juli). Dette er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor. Det endelige tallet på antall kvalifiserte søkere vil først være klart etter studiestart.

7,7 prosent færre fikk tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og trinn 5-10. Samtidig fikk 5,5 prosent flere tilbud om plass på lektorutdanning.

Samordna opptak jobber kontinuerlig med supplerende opptak til høyere utdanning. Tallene på kvalifiserte søkere til lærerutdanningene vil derfor kunne endre seg helt frem til noen uker etter studiestart.