Historisk arkiv

Nye tiltak mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Samtidig styrkes kampen mot mobbing i barnehagen.

– Mange barn blir mobbet hver dag. Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn, sier kunnskapsministeren.

Økonomisk straff

Regjeringen vil også endre loven slik at kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp pålegg, kan straffes økonomisk.

− Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en hjemmel til å gi dagbøter dersom skolen ikke gjør det de skal, sier kunnskapsministeren.

Han vil også utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker godt nok

Plikt til å informere

Regjeringen vil videreføre plikten for skolen til å jobbe systematisk for at regelverket skal følges, og innføre en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter.

− Både elever og foreldre skal vite hva de kan kreve av skolen og hvordan de kan ta saken videre. Til høsten vil vi også ha klar en portal som enkelt forklarer foreldre og barn hva de kan gjøre dersom barna blir utsatt for mobbing. Den skal rette seg mot både skole- og barnehagebarn, sier Røe Isaksen.

Han vil også etablere en egen telefon- og chat-tjeneste for barn som opplever mobbing.

Satser på kompetanse

Regjeringen vil styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

− Det er helt avgjørende at de voksne lærer mer om hvordan de kan forebygge og håndtere mobbing. De kommunene som har de største utfordringene, skal få hjelp først. På den måten kan vi raskere hjelpe de barna som opplever mobbing, sier Røe Isaksen.

Arbeidet starter i barnehagen

Han mener barnehagene må delta mer aktivt i det langsiktige antimobbearbeidet. Også de som jobber i barnehagene skal bli med på kompetansesatsingen.

− Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Styrker innsatsen mot digital mobbing

Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing.

− Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing. Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser at digital mobbing og "tradisjonell" mobbing henger tett sammen, sier Røe Isaksen.

Bedre sikkerhetsnett

Regjeringen ønsker å gi barn som blir mobbet et bedre sikkerhetsnett.

− Dagens klageordning fungerer ikke bra nok. Den må være raskere og enklere å bruke. Vi må kort og godt ha et bedre sikkerhetsnett som fanger opp de sakene der skolen svikter, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre ordningen. Eleven kan nå gå rett til fylkesmannen uten å sende klagen til skolen først, og fylkesmannen får muligheter til å bruke dagbøter for å sørge for at deres beslutninger blir fulgt opp. Fylkesmennene skal få mer ressurser for å løse denne oppgaven på en god måte.

Barneombudet vaktbikkje

Barneombudet skal styrkes for å kunne være barnas vaktbikkje, og for å hjelpe barn og foreldre i kompliserte saker. Barneombudet skal fortsatt være et uavhengig ombud for alle barn, men settes bedre i stand til å yte bistand.

− Barneombudet vil få en viktigere rolle i mobbesaker, og skal være barnas vaktbikkje, sier Røe Isaksen.

Oppfølging av Djupedal

Regjeringen følger med dette opp det såkalte Djupedalutvalget som leverte sin utredning våren 2015. Utredningen inneholder over 100 forslag, og har i stor grad lagt grunnlaget for den videre debatten om hvordan mobbing kan forebygges og bekjempes.

− En så viktig sak måtte vurderes grundig. Vi har fått rundt 200 høringsuttalelser, og har arrangert 4 høringskonferanser og et toppmøte om mobbing. Vi har fått mange verdifulle innspill som har vært viktige for å utforme regjeringens antimobbepolitikk, sier Isaksen.

Se oversikten over regjeingens mobbepolitikk.

Nett-tv Nye grep mot mobbing

Se sendingen her

Se sendingen her