Historisk arkiv

Tryggere lærere gjennom god veiledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole skal få en god overgang fra utdanning til jobb. Nå kommer anbefalinger om hvordan god veiledning bør gjennomføres.

Anbefalingene er utformet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning.

– Selv om man har studert og forberedt seg, kan overgangen fra studier til hverdagen i en barnehage eller i et klasserom være stor. Trygge og gode lærere er det viktigste vi kan gi barna og elevene. Det er derfor viktig med god veiledning. Denne enigheten er et viktig steg på veien. Den forteller hvilke ambisjoner vi har for hvordan veiledningen skal gjennomføres, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Anbefalingene er en del av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Det skal også lages en skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt, og rammer for gode utdanningstilbud for veiledere. Utdanningsdirektoratet har fått ansvaret for å utvikle disse.

– Vi ønsker et godt samarbeid mellom lærerutdanning, barnehage og skole om veiledning av nyutdannede lærere. Det vil både styrke lærerutdanningene og gi nye lærere et bedre grunnlag i møte med barna og elevene. Enigheten om anbefalingene gir et tydelig signal til både barnehager, skoler, og universiteter og høgskoler som utdanner nye lærere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Arbeidsgiverne har ansvaret for å ivareta de nyutdannede nytilsatte lærerne. Nasjonale myndigheter skal sammen med de andre involverte aktørene støtte opp om ansvaret eierne og lederne i barnehage og skole har, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i tråd med prinsippene i dokumentet.

Prinsippene og forpliktelsene gjelder i tre år og skal styrke arbeidet med å sikre alle god veiledning. De skal evalueres og følges opp i politisk dialog underveis i perioden.

Om veiledningen

 • I en evaluering fra 2016 oppgir fire av ti nyutdannede nytilsatte lærere at de ikke mottar veiledning.
 • Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med partene å utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.
 • De nasjonale rammene er forankret i Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.
 • Kunnskapsdepartementet lanserer nå prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole, som uttrykker ambisjoner for hvordan veiledningen skal gjennomføres.
 • Dokumentet er en enighet som har blitt utviklet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR.
 • Prinsippene og forpliktelsene skal gjelde i tre år, og er ett av tre elementer i de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. De to andre elementene er en skriftlig faglig veileder og et utdanningstilbud for veiledere. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle disse elementene.

– Det er godt å se at alle partene som signerer er enige i intensjonen om at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal få veiledning. Men vi har fremdeles en lang vei å gå for å sikre at veiledning til alle ikke bare forblir en intensjon. Vi er sikre på at finansiering over statsbudsjettet og lovfesting av retten til veiledning er det som skal til for at alle får veiledning, og Pedagogstudentene kommer til å jobbe for det framover, sier leder i Pedagogstudentene Frank Aleksander Bræin.

– Nok tid og kvalifiserte, erfarne veiledere er nøklene til god veiledning, dette må inn i arbeidstidsavtalene til hver enkelt lærer. Skal Stortingets vedtak oppfylles må dette følges opp nøye. Skoleeierne har ansvaret, dessverre er avtalen for uforpliktende på kompetansekrav og arbeidsgivers ansvar for å rekruttere veiledere, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

– Universitet- og høyskolerådet er glad for at prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere i barnehage og skole nå er på plass, og ser på dette som en viktig ordning. Å få til en vellykket overgang for nye lærere mellom lærerutdanningen og arbeidet i skolen og barnehagen er helt sentralt, og dette er et godt rammeverk for det. Disse felles forpliktelsene vil også være viktig for å videreutvikle det gode samarbeidet mellom lærerutdanningene og praksisfeltet, sier generalsekretær Alf Rasmussen. 

– Skolelederforbundet slutter seg til de prinsipper og retningslinjer departementet og partene har kommet frem til. Veiledning er helt avgjørende for at nyutdannede og nytilsatte lærere skal finne seg til rette i yrkeslivet. God veiledning bidrar til at de nytilsatte videreutvikler seg som lærere til beste for barn og unges opplæring. I tillegg mener vi at veiledning fører til at organisasjonen den nyutdannede kommer til, kan trekke veksler på lærerens ferske kompetanse med tanke på skolens eller barnehagens egen utvikling. For å sikre at alle nyutdannede får god veiledning, forventer Skolelederforbundet at skole- og barnehageeiere stiller nødvendige ressurser til disposisjon, sier Stig Johannessen, forbundsleder Skolelederforbundet.

– For KS er det viktig at nyansatte nyutdannede kollegaer blir godt mottatt som aktive deltakere i profesjonsfellesskapet. Veiledning av erfarne kollegaer med rett kompetanse er viktig samtidig som de nyutdannede anerkjennes som viktige bidragsytere for å utvikle fellesskapet, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

– Alle barn i alle barnehager må møtes av kompetente ansatte som ser og forstår hvert enkelt barn. Engasjerte og faglig kompetente arbeidstakere er avgjørende for kvaliteten i den enkelte barnehage. For å sikre god kvalitet i alle barnehager, er det viktig at nyutdannede får en best mulig start på sin yrkeskarriere i barnehagen, blant annet gjennom god veiledning. Det ønsker vi å bidra til, sier administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund.

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.pdf

Prinsipper for veiledning

Partene har blitt enige om å anbefale følgende prinsipper for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole:

Veiledningen

 • er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
 • skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
 • skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
 • videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
 • inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
 • ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
 • tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
  tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
 • motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
 • gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
  • gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
  • etter en strukturert og målrettet plan
  • med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
  • både individuelt og i grupper
 • utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til etter- og/eller videreutdanning
 • bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede.