Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringens lovforslag om studentombud sendt til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har sendt Stortinget forslag om flere endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Stikkordene for endringene er lovfesting av tilgang på studentombud, tydeligere plikt til å forebygge og forhindre trakassering og bedre tilrettelegging for studenter med særskilte behov.

Målet er at Stortinget skal behandle endringene i lovene før sommeren slik at de trer i kraft fra studiestart 2019/20. 

Studentombud for alle
Regjeringen foreslår at alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til studentombud. Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans som blant annet skal hjelpe til med å veilede studentene i forbindelse med klager og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Ombudene gir studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem, for eksempel i spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

-I tillegg har metoo-kampanjen tydelig vist behovet for å ha tilgang til et studentombud som kan bistå studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering eller andre former for krenkende handlinger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Lovforslaget betyr ikke at alle institusjoner må ha sitt eget ombud, men alle studenter må ha tilgang til et ombud. Det betyr at mindre institusjoner kan gå sammen om ordningen. I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud.

Plikt til å forebygge og forhindre trakassering
Sammen med lovforslaget om studentombud, foreslår også regjeringen å tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Det skal de gjøre gjennom preventive tiltak, for eksempel ved å ha klare retningslinjer for varsling av trakassering. Dersom de oppdager at det har forekommet trakassering ved institusjonen, må de forhindre at slik trakassering fortsetter.

Tilrettelegging for studenter med særskilte behov
Regjeringen foreslår også å presisere i loven at studenter ved funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov har rett til egnet tilrettelegging. Dette skal sikre likeverdig opplærings- og utdanningsmuligheter, uten at det går ut over de faglige kravene ved de enkelte studiene.

Lenke til prop.89