Historisk arkiv

Regjeringens satsing på kvalitet i fagskolene styrkes med 40 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene. – Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digital læremidler. Det er viktig at fagskolene er oppdaterte og utdanner fagskolestudentene slik at de kan møte næringslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), tildeler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Utviklingsmidlene skal i 2019 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, utvikling av digitale læremidler og bruk av digital teknologi for læring. Midlene går også til engangsinvestering i utstyr og infrastruktur.

– Regjeringen er opptatt av å sikre kvalitet i hele bredden av fagskolenes utdanningstilbud. Derfor er det nå en god spredning i fagområder som får støtte. Blant annet byggfag, maritime fag, robotikk, helsefag, luftfartsfag, gartnerfag, el-fag, fotografi/film, anlegg og bergverk og ledelsesfag er representert, sier kunnskapsministeren.

Stor interesse fra sektoren

– Norge vil trenge opp mot 100 000 flere fagarbeidere innen 2030, og vi står midt oppe i en viktig omstilling i norsk økonomi og næringsliv. Derfor er det et bredt spekter av fagområder som tildeles midler, og denne satsningen fører til at mange studenter og bransjer får ny og spennende kunnskap. Regjeringen ønsker å løfte fagskolene, og det gjør vi med denne tildelingen, sier Sanner.

Det er et stort engasjement i fagskolesektoren for utviklingsmidlene. Diku har mottatt til sammen 78 søknader, og det er søkt om totalt 90 millioner kroner. Totalt 40 prosjekter ved 22 ulike fagskoler får støtte. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet. Både private og offentlige fagskoler får penger.

Dette er fagskolene som får tilskudd:

Fagskole

Fagområde

Tilskudd i kroner

Fagskolen i Hordaland

Tverrfaglig og byggfag

5 475 000

Fagskolen i Kristiansand

Maritime fag

2 500 000

Sørlandets fagskole

Robotikk

902 000

Fagskolen i Rogaland

Maritime fag og helse- og oppvekstfag

2 494 000

AOF Haugaland

Helse- og oppvekstfag

345 000

Luftfartskolen

Luftfartsfag

4 519 000

Fagskolen Aldring og helse

Helsefag

612 000

Fagskolen i Østfold

Helsefag og bygg og anlegg

1 300 000

Fagskolen i Telemark

Prosessteknikk

2 520 000

Norges grønne fagskole

Gartnerfag

75 000

Fagskolen Innlandet

El-fag og helsefag

4 947 000

Norsk hestesenter (NHS)

Hestefag

790 000

Fagskole Tinius Olsen

Tverrfaglig industrirelatert og ledelsesfag

1 073 000

Fagskolen Oslo Akershus

Anlegg (BIM), tverrfaglig, byggfag og KEM

1 986 000

Medlearn AS

Helse- og oppvekstfag

705 000

Folkeuniversitetet Øst

Tverrfaglig

320 000

Fagskolen i Kristiansund

Prosessteknikk

1 616 000

Fagskolen i Ålesund

Bygg, anlegg og elkraft

300 000

Treider Fagskole

Fotografi/ film

2 347 000

Norsk fotofagskole

Fotografi/ film

276 000

Nordland fagskole

Maritime fag

3 948 000

Fagskolen i Kirkenes

Anlegg og bergverk

960 000

 

Fakta om fagskoleutdanning:

  • En fagskoleutdanning er en kort yrkesrettet utdanning, og en alternativ utdanningsvei etter videregående opplæring.
  • Fagskoleutdanning bygger enten på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag eller svennebrev, eller studieforberedende utdanningsprogrammer.
  • Fagskoleutdanning er gjerne fleksible videreutdanninger som kan tas mens man er i jobb.

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene:

  • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
  • Dette er tredje året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. I 2017, 2018 og 2019 er det totalt bevilget om lag 124 millioner kroner til ordningen.
  • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku.
  • Årlige kriterier for ønsket prioritering av midlene blir vedtatt politisk i Kunnskapsdepartementet.
  • Prosjektene som får støtte i 2019, er fordelt på 22 fagskoler i 16 fylker.