Historisk arkiv

Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27.april.

Videregående skoler åpnes også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

– Målet er å få alle tilbake til skolen før sommeren, men smittesituasjonen tilsier at vi bør ha en forsiktig og gradvis gjenåpning. Vi må sikre at det er nok plass i skolebygningene, og nok tid til forberedelser. Vi vil prioritere de yngste barna fordi hjemmeundervisning er vanskeligere. De er mer avhengige av foreldrene enn eldre elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Beslutningen innebærer at om lag 275 000 barn kan vende tilbake til barnehagene i perioden 20. – 27. april, og ca 250 000 elever vender tilbake til barneskolene 27. april.

Lager veiledning om smittevern

Det forutsettes at barnehageeiere og skoleeiere sørger for smittevernfaglig drift.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi har hatt god dialog med organisasjonene på barnehage- og skolefeltet, og derfor gir vi dem også god tid til å forberede gjenåpning. Vi jobber også tett med helsemyndighetene og organisasjonene om å lage gode konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte. De ansatte i skolene og barnehagene skal ikke være i tvil om hvordan de skal ivareta smittevernet, sier Melby.

Veilederen for barnehagene skal etter planen være klar onsdag 15. april, og mandag 20. april for skolene. Så vet vi at barnehagene er forskjellige, derfor gir vi dem fleksibilitet til å åpne i tidsrommet mellom 20. april og 27.april . Noen vil være klare fra 20. april, mens andre trenger noe mer tid til å forberede seg.

Nasjonale rammer

Den gradvise åpningen av barnehager og skoler skal skje innenfor nasjonale rammer. Hvilke barnehager og skoler som skal åpne blir styrt nasjonalt. Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. 

Barnehage- og skoleeiere skal fortsatt gi et barnehage- og skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

– Lærerne har gjort en formidabel innsats med hjemmeundervisning i tiden som har vært, men nå får vi en litt annerledes situasjon med både hjemmeundervisning og vanlig skole. Gjenåpningen vil kreve mye ekstra av lærerne, og jeg vil benytte anledningen til takke for innsatsen, sier Melby.

Åpner ikke folkehøgskoler

Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene.

Etter 27. april vil 5. – 10. trinn og øvrige trinn og utdanningsprogrammer i videregående skole inntil videre fortsatt være stengt.

Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Hensikten er å sørge for at alle skoler er godt forberedt når elevene skal tilbake.

Veilederen og kompetanseopplegget skal være klare henholdsvis 15. april for barnehager og 20. april for skoler.

Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnes delvis fra mandag 27.april

– Sammen med hele den norske befolkningen har vi fått koronapandemien under kontroll. Derfor kan vi åpne opp utdanningsinstitusjonene for noen utvalgte grupper. Vi prioriterer studenter, stipendiater og postdoktorer som skal fullføre løpet denne våren og som er avhengig av utstyr og infrastruktur på studiestedet. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren innenfor følgende fagområder:

  • utøvende musikk- og kunstfag
  • media- og designfag
  • matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
  • helsefag

Regjeringen er opptatt av smittevern

– Vi har dialog med Universitets- og høgskolerådet og Fagskolerådet om hvordan vi kan gjøre dette på en forsvarlig måte. Jeg forventer at hver enkelt utdanningsinstitusjon gjør vurderinger lokalt, slik at kun de som må være på studiestedet, er det. Fagskolene, høyskolene og universitetene har frem til mandag 27.april for å planlegge for den delvis åpningen slik at smitteverntiltakene ivaretas, sier Asheim.  

De helsefaglige rådene innebærer blant annet:

  • at det ikke skal være mer enn fem personer samlet
  • fysisk avstand på minst to meter mellom hverandre.

Det er også viktig å følge de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene til befolkningen på helsenorge.no, om å blant annet vaske hendene ofte og grundig.

Så mange som mulig skal jobbe hjemmefra

Regjeringen er opptatt av å finne en god balanse mellom behovene for tilgang til lokaler og smittevernhensyn. Derfor begrenses åpningen til de gruppene som opplever størst negative konsekvenser av stengte lokaler.

– Jeg vet at mange andre studentgrupper og ansatte ønsker seg tilbake til campus, og at fortsatt stenging gir negative konsekvenser for mange. Derfor må vi fortsette å gjøre løpende vurderinger basert på rådene fra helsemyndighetene. Fortsatt er det slik at alle som kan, skal jobbe hjemme og unngå unødvendig reising. Vi må fortsette å holde fast på det som virker for å slå ned spredningen av viruset, sier Asheim.