Historisk arkiv

Kunnskap og kompetanse skal få flere tilbake i arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Koronakrisen har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå starter arbeidet med å få folk tilbake i arbeid, skape nye jobber, og inkludere flere i arbeidslivet. Regjeringen vil derfor bruke over 1,4 milliarder kroner på skole, utdanning og forskning over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Nesten 850 millioner kroner går til tiltak som blant annet skal gjøre det mulig for flere å fullføre videregående opplæring og gi flere læreplasser. I tillegg foreslår regjeringen 350 millioner til oppgradering av studentboliger og undervisningsbygg ved universitet og høyskoler. 180 millioner skal brukes til næringsrettet forskning og grønn omstilling og ekstra støtte til stipendiater som er finansiert gjennom eksempelvis næringsliv eller EU. Ytterligere 77,5 millioner skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige får utdanning.

Forsterker «Utdanningsløftet 2020»

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått 500 millioner kroner til første del av «Utdanningsløftet 2020». Det skal sørge for at flere kommer i jobb, og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

– Nå forsterkes satsingen med nesten 850 millioner kroner som skal bidra til at flere kan fullføre videregående opplæring og komme tilbake til jobb, og for at vi skal få flere læreplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Utdanningsløftet 2020

  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst.
  • 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag og 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter med 4 250 kroner i høst. I tillegg foreslår regjeringen 5 millioner kroner til gjennomføring av aksjonen "Læreplassjeger".
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan fortsette i videregående opplæring.
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

350 millioner til oppgradering av bygg

For å bidra til fart i økonomien og øke sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen foreslår regjeringen til sammen 350 millioner kroner til oppgraderinger innen universitet- og høyskolesektoren.

– Det er et viktig prinsipp at staten bevilger penger til bygging av nye boliger, mens studentsamskipnadene har ansvaret for å sette av midler til vedlikehold. Men nå står vi i en krisesituasjon hvor vi trenger å holde hjulene i økonomien i gang, og vi vet at samskipnadene har tapt en del penger som følge av krisen. Derfor hjelper vi nå til med vedlikeholdsarbeidet gjennom å bruke 250 millioner kroner til vedlikehold av boliger. Det betyr at samskipnadene får mulighet til å oppgradere om lag 700 eldre hybler til dagens standard både når det gjelder funksjonalitet, klima og miljøkrav, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). 

Det er også satt av 100 millioner kroner til oppgradering og tilpasning av bygg ved universiteter og høyskoler. Koronakrisen har ført til at flere søker seg til høyere utdanning. Derfor er det behov for å tilpasse undervisnings- og læringsarealer for å opprettholde høy kvalitet og god gjennomføring.

Satser på forskning rettet mot næringslivet og grønn omstilling

Koronakrisen har ført til at deler av næringslivet har mindre penger å bruke på forskning og utvikling. Derfor foreslår regjeringen en rekke tiltak over budsjettene til flere departementer som skal bidra til grønn omstilling og veien ut av krisen. Fra Kunnskapsdepartementet foreslås det å bruke 110 millioner kroner.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og inkludere flere. Derfor retter vi tiltakene mot områder og prosjekter som er viktige for næringslivet, spesielt for de delene av næringslivet som er ekstra hardt rammet av krisen, sier Asheim.

I tillegg foreslår regjeringen 30 millioner til forskning på Covid-19-relevante problemstillinger gjennom Forskningsrådet. Det skal gi mer kunnskap om konsekvensene av og håndteringen av virusutbruddet.


Regjeringen vil også bruke 40 millioner kroner på ekstra støtte til stipendiater som er finansiert gjennom næringsliv eller EU og som blir forsinket på grunn av koronakrisen.

– Vi vet at koronakrisen har forsinket en del forskningsprosjekter. Stipendiater som er finansiert gjennom eksempelvis næringsliv eller EU risikerer å ikke få fullført graden sin fordi prosjektene går tom for penger. Derfor vil vi bruke 40 millioner kroner for å bidra til at disse får fullført. Vi kommer til å prioritere stipendiater med som er finansiert av næringslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren. 

Kunnskapsdepartementet vil gå i dialog med forskningsaktørene for å sørge for at midlene treffer der behovet er størst og mest akutt.

Kunnskapsdepartementets satsinger på forskning og stipendiater:

Satsing

Millioner kroner

Kommersialisering av forskning

20

Internasjonale partnerskap (INTPART)

20

Regionale forskningsfond

30

Forskning for det grønne skiftet

40

Forskning på Covid-19-relevante problemstillinger

30

Støtte til stipendiater finansiert gjennom næringsliv eller EU

40


Permitterte skal få utdanning
– Regjeringen har satt inn flere tiltak til permitterte denne våren. Nå vil vi putte enda mer penger inn i bransjeprogram, nettbasert opplæring og modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen. Dette skal bidra til at flere permitterte og arbeidsledige kan bruke den ledige tiden til kompetanseheving, sier Asheim.

Regjeringen forlenger også det midlertidige unntaket i dagpengeregelverket ut året 2020. Det betyr at de som mottar dagpenger vil kunne fortsette å få pengene sine uavhengig av hvilke opplæringstilbud de tar del i. 

­– For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden ledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg litt mer utdanning og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier Asheim.

Tiltak for permitterte og arbeidsledige

  • 50 millioner kroner ekstra til nettbasert opplæring. Den digitale opplæringen skal være arbeidsrelevant og kunne starter opp raskt slik at de som nå er permittert eller ledige kan benytte seg av tilbudene.
  • 20 millioner ekstra til bransjeprogram. I bransjeprogrammene samarbeider staten med partene i arbeidslivet for å få flere innenfor visse bransjer til å delta i kompetanseutvikling, Regjeringen har tidligere i år styrket bransjeprogrammene med 100 millioner kroner til seks nye bransjer med særlig tanke på permitterte og ledige.
  • 7,5 millioner kroner til modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen. Forsøket skal bidra til å gjøre voksenopplæringen bedre tilpasset voksnes behov slik at opplæringsløpet kan kortes ned og bli mer effektivt. Nå foreslår vi å utvide forsøket for at flere uten fullført videregående opplæring får et fagbrev.