Historisk arkiv

Faggrunnlag for bestandsmål for ulv og ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget om bestandsmål for ulv og ulvesonen i 2015. I den forbindelse er det utarbeidet et faggrunnlag som skal ligge til grunn for regjeringens behandling. Frem til 15. desember kan alle sende skriftlige innspill til Klima- og miljødepartementet. Disse vil regjeringen ta med seg i sitt arbeid med saken.

Faggrunnlaget om bestandsmål for ulv og ulvesonen inneholder blant annet beskrivelser av biologi, juridiske rammebetingelser og dagens forvaltning av ulv. Faggrunnlaget gir også nærmere beskrivelse av ulvesona og mulige alternative måter å fastsette måltall for ulvebestanden. Ulvesona ble også evaluert av et eget utvalg som leverte sin rapport i 2012. Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet (Skandulv) har på oppdrag fra Miljødirektoratet laget en egen rapport som sammenstiller oppdatert kunnskap om ulv i Skandinavia. Disse dokumentene er et viktig grunnlag for de vurderinger som regjeringen skal gjøre i saken.

Nå i november arrangerer Klima- og miljødepartementet informasjonsmøter hvor hovedelementene i faggrunnlaget presenteres for berørte interesser. Dette gjelder både kommuner, rovviltnemndene, organisasjoner og forvaltningen. Klima- og miljødepartementet tar høyde for å ha møter med et bredt spekter av organisasjoner for å dekke alle aktuelle interessegrupper, slik som miljøvernorganisasjoner, næringsorganisasjoner og hunde- og jegermiljøet. Faggrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene av saken er tilgjengelig for alle på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Faggrunnlaget kan lastes ned her (pdf).

Skandulv sin rapport kan lastes ned her (pdf).

Rapport fra ulvesoneutvalgets evaluering kan lastes ned her (pdf).

Fristen for skriftlige innspill var 15. desember 2014.

Les også om informasjonsmøter om bestandsmål for ulv og ulvesonen i november.

Les høringsinnspillene:

Aksjonen Rovviltets Røst

Anders Kiær

Anne Ulvig

Aremark kommune

Aurskog-Høland kommune

Bente Rognstad

Bygdefolk for rovdy

Deset-Osen viltlag

Eindride Mjølkalid

Eivinn Haugan

Elgregion Mjøsa-Glomma

Elgregionen Trysil-Rendalen-Åmot

Eli Dørum og Kåre Kleiva

Elin Bråten

Erling Nordgaard

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk - Trysil/Engerdal lokallag

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Vest-Agder

Grendeutvalgene i Slettåsreviret

Høyskolen i Hedmark

Håkon Skofteby (1)

Håkon Skofteby (2)

Marianne Wimmer og Hans Wimmer

Harald Teig

Helga Riekeles

Hernes. Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag

Ingvild Elise Ihle

Jegernes Interesseorganisasjon

Jim Atle Halvorsen

Kåre Holmern

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Magne Rønning og Ove Haug

Marker kommune

Minding Animals Norge

NOAH- for dyrs rettigheter

Norges Bondelag

Norges Bondelag Agderkontoret

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges_Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Ssmabrukarlag

Norsk Kennel Klub

Norsk Sau og Geit

Norske Harehundklubbers Forbund

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norskog

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Sør-Østerdal

Rendalen kommune

Rendalen Sau og Geit

Roger Bamrud

Rømskog kommune

Rømskog kommune - Vedlegg

Rovviltnemnda i region 1

Rovviltnemnda i region 2

Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 4

Rovviltnemnda i region 5

Rovviltnemnda i region 6

Sametinget

Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt)

Sølendalen Hamnelag

Tina Lønstad

Torkild Skau

Trysil kommune

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Utmarkskommunenes Sammenslutning

WWF-Norge (WWF), Norges Naturvernforbund (NNV) og Foreningen Våre Rovdyr (FVR)

Åmot Utmarksråd