Historisk arkiv

Vil fremme bruk av avansert biodrivstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil fremme økt bruk av bærekraftig biodrivstoff i veitrafikken fram mot 2020. Økningen framover skal skje med avansert biodrivstoff.

– Veitrafikken står for om lag 20 prosent av de norske klimagassutslippene. Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte. Fram mot 2020 vil vi trappe opp bruken av berekraftig biodrivstoff, men sørge for at økningen skjer med den mest bærekraftige, avanserte typen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken trappes opp fra dagens 5,5 pst til 7 pst i 2017. Videre legger regjeringen i statsbudsjettet fram en plan om ytterligere opptrapping av omsetningskravet fram mot 2020. Hovedelementet i planen er en videre gradvis opptrapping til 8,5 pst. i 2020. Opptrappingen både i 2017 og senere skal skje ved hjelp av avansert biodrivstoff, dvs. biodrivstoff produsert av avfall/rester eller skogsråstoff. Dette kan bidra til utslippskutt både i Norge og globalt.

Klima- og miljødepartementet sendte forslag om opptrapping av omsetningskravet i 2017 på høring i sommer, der en ny retning med økning av avansert biodrivstoff ble skissert. Dette fikk stor støtte blant høringsinstansene, og regjeringen ønsker å fortsette i den retningen også fram mot 2020.

– Planen for mulig ny, norsk produksjon av biodrivstoff kan bidra til å styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Med en langsiktig plan fram mot 2020 legges det både til rette for utslippskutt fra veitrafikken og mer forutsigbare rammer for markedsaktørene.