Historisk arkiv

Forslag til fremtidens verktøy for å måle tilstanden i naturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrekker den 22. juni sine anbefalinger til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I rapporten gir ekspertrådet råd om hvordan forvaltningen kan måle om de norske økosystemene er i god tilstand eller ikke. Overrekkelsen og ekspertrådets presentasjon strømmes fra kl 10.

Klikk her for å gå til strømming (Miljødirektoratet)

Ekspertutvalgets rapport

Når har naturen det bra? Hva skal til for at den også framover skal gi oss de godene vi mennesker er avhengige av fra naturen?

Pollinering, flomdemping og opptak av CO2 er eksempler på livsnødvendige tjenester som naturen gjør for oss. For å sikre at naturen kan gi oss disse tjenestene i dag og i framtida, må vi sikre at økosystemene har god økologisk tilstand. Men hva kjennetegner et slikt økosystem? Det er slike spørsmål som Ekspertrådet skal svare på. 

Blant landets fremste eksperter

Ekspertrådet for økologisk tilstand ble opprettet  av Klima- og miljødepartementet høsten 2016.  Medlemmene er blant landets fremste eksperter på å vurdere tilstand og utvikling i norske økosystemer. Rådet har hatt i oppgave å lage forslag til et naturvitenskapelig verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Ekspertrådet har nå ferdigstilt sine anbefalinger i rapporten Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand - Forslag fra et ekspertråd

Ekspertrådets arbeid har omfattet alle hovedøkosystemene – hav, skog, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Bare økosystemene ferskvann og kyst er unntatt siden det allerede er etablert et kunnskapssystem og forvaltningsmål her. 

Måle økologisk tilstand

Ekspertrådet har ikke hatt som oppgave å si noe om hvilken tilstand vi ønsker at naturen skal ha. Dette er det forvaltningen som skal gjøre. Klima- og miljødepartementet vil starte opp et arbeid for å fastsette såkalte forvaltningsmål i løpet av 2017. Det nye fagsystemet vil være det naturfaglige grunnlaget for å utarbeide forvaltningsmål. 

Det nye verktøyet for å måle økologisk tilstand skal – sammen med tydelige forvaltningsmål – gi myndighetene bedre grunnlag for å ta vare på norsk natur og for å kunne gjøre avveininger mellom ulike hensyn og samfunnsmål. Regjeringen tar sikte på at en forvaltning basert på definerte mål for økologisk tilstand er på plass innen 2020. 

Arbeidet er en viktig oppfølging av Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold, og skal bidra til å nå nasjonale og globale mål om bevaring av naturmangfold. 

Tid og sted: 22. juni, 10.00 – 13.00, Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo. 

Program: 

09.30 Registrering 

10.00 Velkommen
v/ Lene Lyngby, Ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet 

10.05 Behovet for dette arbeidet

v/ Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister   

10.15 Hovedanbefalinger fra Ekspertrådet for økologisk tilstand

Presentasjon av hovedanbefalingene og overrekkelse av rapporten Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand- Forslag fra et ekspertråd.

V/ Signe Nybø, Ekspertrådets leder 

10.50 Pause 

11.00 Ekspertrådets anbefalinger for de ulike økosystemene

Innledning v/ Ekspertrådets leder

Økosystem Skog

Økosystem Fjell

Økosystem Arktisk Tundra

Økosystem Våtmark

Økosystem Semi-naturlig mark

Økosystem Naturlig åpne områder under skoggrensa

Økosystem Hav 

12.55 – 13.00 Avslutning

v/ Kristin Thorsrud Teien, Avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet