Historisk arkiv

Mer penger til å bekjempe skrantesyke på hjortedyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å gi til sammen 26,7 millioner kroner for å bekjempe skrantesyke på hjortedyr. Pengene er delt mellom Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, og skal brukes til å ta ut villreinstammen i Nordfjella.

Villrein
Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom hos hjortedyr. Den ble for første gang registrert på villrein i Nordfjella villreinområde i 2016. Dette er første gang sykdommen er registrert i Europa. Foto: Olav Strand

– Skrantesyke er en svært alvorlig sykdom hos hjortedyr. Det er viktig at vi raskt iverksetter tiltak for å kunne bekjempe denne sykdommen. Tiltakene medfører økte kostnader til overvåking, planlegging og gjennomføring av uttaket av villrein, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Vitenskapskomiteen for mattrygghet kom 29. mars 2017 med en ny rapport om hvordan sykdommen bør følges opp. Deres klare råd er at villreinstammen i Nordfjella villreinområde sone 1 tas ut, og at det gjennomføres så snart som mulig i 2017/2018. I tillegg må området legges brakk i minst fem år.

Skrantesyke ble for første gang registrert på villrein i Nordfjella villreinområde sone 1 tidlig i 2016. Dette er første gang sykdommen er registrert i Europa. Sykdommen er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos hjortedyr, og er alltid dødelig for dyrene som blir rammet. Smitten kan dessuten finnes flere år i plantemateriale eller jordsmonnet.

Skrantesyke kan av den grunn få svært alvorlige konsekvenser også for tamreindriften. Dersom sykdommen sprer seg til bestander av tamrein, kan det få store økonomiske konsekvenser for reindriftsutøvere.

Kostnadene til bekjemping vil knytte seg til planlegging, nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid, etablering av logistikk og utstyr for å forebygge smittespredning, forberedelse av statlig felling i tillegg til at det gjennomføres ordinær utvidet villreinjakt, samt etablering av gjerdeanlegg i sommer for samling og slakting av rein fra vinteren 2017/2018.