Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Mer penger til rovviltforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen gir 15 millioner kroner ekstra til rovviltforvaltning i 2019. Pengene skal brukes på styrking av feltvirksomheten til Statens naturoppsyn (SNO) og til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Områder med vedvarende store tap av beitedyr til rovvilt skal prioriteres.

̶ Vi skal bruke 15 millioner kroner ekstra for å gi flere beitebrukere og kommuner en enda tettere oppfølging i situasjoner der rovvilt gjør skade utenfor rovviltsonene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

I dag er det i hovedsak kommunale fellingslag som utfører skadefelling. Slike fellingslag består av lokale jegere som får godtgjørelse fra staten. I tillegg gir SNO profesjonelle råd og bistand til kommuner som ber om dette.

̶ Mange kommuner ønsker at SNO i flere tilfeller skal kunne gi råd og bistand ved skadefelling. Vi har lyttet til kommunene, og styrker SNOs feltvirksomhet med fem millioner kroner neste år, særlig til å kunne gi profesjonell hjelp til kommunene, sier Ola Elvestuen.

Forebyggende tiltak

I tillegg vil det være viktig med langsiktige løsninger i beiteområder med vedvarende store tap. Regjeringen foreslår derfor ti millioner kroner ekstra til generell styrking av arbeidet med forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Noe av pengene vil brukes til innkjøp av radiobjeller, som er elektroniske sporingsenheter som kan effektivisere tilsynet med sau. Radiobjellene vil eies av staten og lånes ut til beiteområder med store tap av sau.

̶ Noen områder har vedvarende store tap av beitedyr til rovvilt til tross for omfattende forsøk på skadefelling. Nord-Østerdalen øst for Glomma er et slikt eksempel. Her oppleves situasjonen svært vanskelig for mange av bøndene. Vi vil derfor å bruke ti millioner kroner ekstra til langsiktige løsninger i særlig tapsutsatte områder for å få tapene ned, sier Elvestuen.