Historisk arkiv

Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har 13. juli 2018 fastsatt planprogram for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik. Planprogrammet som er utarbeidet av NOAH, var på høring i vinter. NOAH gis nå mulighet til å utarbeide en konsekvensutredning av prosjektet.

Det er forslagsstiller NOAH som har utarbeidet forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik. Forslaget til planprogram var på høring og offentlig ettersyn i perioden 13. desember 2017 – 31. januar 2018. Det ble i løpet av høringsperioden avholdt et åpent møte om deponiplanene i Brevik. Det har kommet inn over 200 høringsinnspill i saken fra blant annet kommuner, statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner.

Klima- og miljødepartementet har i etterkant av høringen av planprogrammet hatt dialog med NOAH om bearbeiding av og oppdatering av planprogrammet i lys av høringsuttalelsene.

Forslagsstiller har gjennomgått og oppsummert høringsinnspillene i saken, og dette er samlet i et eget dokument.

Planprogrammet er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i henhold til § 16 i forskrift om konsekvensutredninger. Klima- og miljødepartementet er oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet i henhold til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 11. januar 2017.

Det fastsatte planprogrammet vil legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen. I planprogrammet redegjøres det for de ulike utredningene som skal gjennomføres som del av konsekvensutredningen. Sentralt i arbeidet med konsekvensutredningen vil være å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Utredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn.

Les "Fastsettelse av planprogram for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik" her.

Les"Planprogram fastsatt av Klima- og miljødepartementet" her.

Les "Sammendrag av høringsuttalelser" her.