Historisk arkiv

Ekspertutvalget om farlig avfall har gitt sin anbefaling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Ekspertutvalget mener mengdene farlig avfall kan reduseres. Fram mot 2035 anbefaler de et bredt sett av virkemidler for å oppnå dette. Det vil fortsatt være behov for deponi når dagens deponi på Langøya i Vestfold er fullt. I rapporten utvalget har overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen, anbefaler de staten ikke å arbeidere videre for en deponiløsning i Brevik i Telemark.

- Utvalget har med denne rapporten levert et viktig innspill til hvordan vi kan arbeide med problemstillinger knyttet til farlig avfall fremover. De har presentert interessante perspektiver om farlig avfall i den sirkulære økonomien og gitt råd om svært krevende problemstillinger. Jeg ser nå frem til å vurdere utvalgets anbefalinger nærmere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Utvalget om farlig avfall ble nedsatt av regjeringen i april i år. Utvalget har vært ledet av Ingrid Riddervold Lorange fra SIVA. Mandatet har vært å vurdere hvordan mengdene farlig avfall kan reduseres, og hvordan en fremtidig deponiløsning kan sikres. Fullstendig mandat og utvalgssammensetning fremgår her.

I rapporten skriver utvalget at det er mulig å få til en reduksjon i mengdene farlig avfall med de rette virkemidlene. Samtidig vurderer utvalget at det vil ta tid å øke gjenvinningen av farlig avfall og at Norge må ha tilstrekkelig deponikapasitet for farlig avfall når dagens deponi er fullt. Utvalget konkluderer ikke med hva som vil være beste sted for et nytt deponi, men mener staten ikke bør arbeide videre for en deponiløsning i Brevik.  Utvalget mener også det er viktig at staten vurderer mulige overgangsløsninger hvis et nytt deponi ikke er klart i tide.

Utvalgslederen la fram utvalgets anbefalinger for klima- og miljøministeren mandag 4. november. Hun viste til at utvalget har hatt et overordnet mål om at deres anbefalinger skal understøtte utviklingen mot en mer bærekraftig verden, og en mer sirkulær økonomi.

- Utvalget peker på flere deponialternativer. Dette vil vi se nærmere på og gå grundig inn i. Utvalget mener at teknologiutvikling og sirkulærøkonomi på sikt vil kunne redusere mengden farlig avfall. Dette er interessant, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Utvalget anbefaler at tydelige målsettinger om gjenvinning og ressursutnyttelse legges til grunn av myndighetene når det tas avgjørelser relatert til farlig avfall. De mener at statlige virkemidler som skal stimulere til sirkulær økonomi og økt utnyttelse av farlig avfall må på plass raskt. For eksempel bør det etableres ordninger som støtter opp om forskning, innovasjon og kommersialisering. Utvalget mener også det bør varsles langsiktig forbud mot deponering av enkeltfraksjoner farlig avfall som kan gjenvinnes, samt innføring av en deponiavgift. En fondsløsning i likhet med hva man har for SO2 og NOx bør også utredes nærmere.

Utvalget mener det vil ta tid å få til vesentlig økt gjenvinning, og at det må sikres tilstrekkelig deponikapasitet for farlig avfall når dagens deponi på Langøya er fullt. Utvalget konkluderer ikke om hvor et slikt deponi bør ligge. De mener imidlertid staten ikke bør arbeide videre for etablering av et nytt deponi i Brevik. Dette knytter de blant annet til at bedriften Norcem planlegger fortsatt uttak av kalkstein i gruvene.

Utvalget mener at nye deponier for farlig avfall bør etableres av aktører i markedet. Fordi det er usikkert om nye deponiløsninger vil kunnevære klare innen Langøya er full, mener utvalget staten må aktivt tilrettelegge for etablering av deponier og følge progresjonen. Utvalget mener staten samtidig må lage planer for overgangsløsninger som kan iverksettes på kort varsel, dersom et nytt deponi ikke blir klart i tide.

- Utvalget har svart godt i forhold til mandatet. Nå ser jeg fram til å gå grundigere inn de forslag og vurderinger de har kommet med, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Utvalgets rapport er tilgjengelig her.