Historisk arkiv

Invitasjon til å teste klimarisiko-verktøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere klimarisiko i investeringsporteføljer.

Verktøyet Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA) er utviklet av 2° Investing Initiative. Verktøyet kan gjøre det lettere for finansforetak å vurdere i hvilken grad porteføljer er eksponert mot klimarisiko. Deltagelse i testen er gratis og deltagerne sikres anonymitet.

–  Verden har sluttet seg til Parisavtalen. Finansnæringen har en nøkkelrolle i å vri investeringene i riktig retning. Gode vurderinger av klimarisiko er viktig både for privat og offentlig sektor. Jeg håper at så mange som mulig ønsker å teste PACTA-verktøyet slik at vi får utviklet kunnskap om hva som er best mulig metoder for vurderinger av klimarisiko, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet vil i samarbeid med 2° Investing Initiative arrangere et informasjonsmøte om verktøyet fredag den 23. april 2021, klokka 10:00-11:00. Foretak som ønsker å delta på informasjonsmøtet kan registrere seg her (registrering).

Det vil også arrangeres et spesifikt informasjonsmøte for investorer den 6. mai klokken 10:00-11:30, og et for banker den 12. mai klokken 10:00-11:00. 

Påmelding til informasjonsmøte for investorer den 6. mai: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldOuvpjMjEtODhgL4WJtXcdv1rPu96MFq

Påmelding til informasjonsmøte for banker den 12. mai: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldu6rpjgsHtxz3_EhFY-39L2v7obhGFMM

Finanstilsynet forventer at finansforetakene i sine risikostyringssystemer dekker alle vesentlige risikoer, herunder risikoer knyttet til effekten av klimaendringer og overgang til et lavutslippssamfunn. Finanstilsynet er positiv til at finansforetakene tester ut PACTA-verktøyet. Resultatene fra testen vil være anonymiserte.

Investerings- og finansieringsbeslutninger som tas i dag har stor innflytelse på fremtidige klimagassutslipp. Samtidig kan overgangen til en lavutslippsøkonomi påvirke selskapers evne til inntjening. Fravær av relevant informasjon om klimarisiko kan gjøre det vanskelig for markedet å prise denne type risiko.

 

Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store investeringer, og Parisavtalen har et eget mål om at globale finansstrømmer skal gjøres forenelige med en slik omstilling. Finansnæringen har en viktig rolle i å realisere Parisavtalen ved å kanalisere kapital til bærekraftige investeringer.

 

Norge er med i det internasjonale initiativet Enhancing Transparency & Aligning Private Financial Flows with the Paris Agreement. Som en oppfølging av initiativet vil Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet invitere norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere klimarisiko i investeringsporteføljer. Verktøyet er utviklet av den uavhengige tenketanken 2° Investing Initiative (2DII), og er basert på en metode for klimascenarioanalyser kalt PACTA ("Paris Agreement Capital Transition Assessment").

 

Testen er hovedsakelig finansiert av europeiske forskningsmidler og er koordinert internasjonalt. Gjennomføringen i Norge er støttet av Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

 

Sveits gjennomførte i 2017 en første kartlegging innenfor sin finansnæring på frivillig basis. Liechtenstein, Luxembourg og Østerrike har også, eller er i gang med, å gjennomføre frivillige tester av verktøyet. Slike tester kan gi den enkelte finansinstitusjon mulighet til å måle porteføljene opp mot ulike utviklingsscenarioer. Det kan også identifisere behovet for ytterligere tiltak for å dreie kapitalstrømmer i mer bærekraftig retning.

 

PACTA-testen inneholder tre komponenter:

 • Klimascenarioanalyse
 • Stresstest
 • Kvalitativ undersøkelse

 

I testen vil det bli gjennomført scenarioanalyser av porteføljens eksponering mot klimarelevante sektorer, herunder porteføljens børsnoterte aksjer og foretaksobligasjoner. For banker vil det være mulig å tilpasse testen til også å dekke selskapslån til større børsnoterte selskaper. Sektorene dekket i testen inkluderer blant annet utvinning av fossil energi, kraftproduksjon, transport og industri (sement og stål). Testen analyserer porteføljen opp mot ulike utviklingsscenarier. Verktøyet analyserer ikke fysisk klimarisiko.

 

Testen inneholder en stresstest som analyserer mulige tap under forskjellige utviklingsscenarioer. I den kvalitative undersøkelsen kan deltagerne gi tilleggsinformasjon om tiltak som er iverksatt, som f.eks. dialog med selskaper og investeringer i fornybar energi.

 

Deltagelse i testen gjennomføres på frivillig basis, er gratis, og deltagerne sikres anonymitet. Etter at testen er gjennomført vil 2DII utarbeide individuelle testrapporter som foretaket får tilsendt. I rapportene blir foretakets resultater sammenlignet med aggregerte og anonymiserte svar fra lignende finansforetak. På bakgrunn av disse anonyme dataene vil 2DII utarbeide en aggregert rapport, forutsatt at det er tilstrekkelig antall deltakere, til myndighetene. Den aggregerte rapporten vil være offentlig.

I vedlegget og på nettstedet https://platform.transitionmonitor.com/ finner du mer informasjon om PACTA-modellen, testprosedyren, internasjonal koordinering og

om den uavhengige og ideelle tenketanken 2° Investing Initiative som vil gjennomføre testen.

 • For å registrere deg, se instruksjonene på https://platform.transitionmonitor.com og bruk koden PA2021NO for Norge.
 • 2° Investing Initiative vil signere en konfidensialitetsavtale. Du mottar et eksemplar av dette dokumentet etter din registrering.
 • Når registreringen er fullført, vil du motta en detaljert beskrivelse av prosedyren for dataregistrering.
 • Etter at du har sendt konfidensialitetsavtalen, kan du laste opp dine data i det passordbeskyttede grensesnittet. Svar på spørsmål kan legges inn direkte i verktøyet designet for denne testen.
 • Informasjonen som er lagt inn blir lagret i filer som er beskyttet med et passord og vil ikke bli gjenbrukt på noen måte, bortsett fra til sammenstillingen av en anonymisert metaanalyse.
 • Registrering og overføring av data er mulig i tidsrommet 23.04.2021 – 31.05.2021. Analysefasen varer fra juni til september 2021.
 • Du vil etter planen motta en individuell og konfidensiell testrapport innen oktober 2021, samtidig som de andre testdeltakerne.
 • Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet vil deretter publisere en rapport med de anonymiserte og aggregerte resultatene fra deltakerne, forutsatt at det er tilstrekkelig antall deltakere.
 • Det tas sikte på å organisere en workshop høsten 2021 i regi av 2DII for å gjennomgå og drøfte de generelle resultatene fra testen.

For ytterligere informasjon om dataregistrering, modell eller koordinering, ta kontakt med "2° Investing Initiative" (e-postadresse: pactacop@2degrees-investing.org)                                                                                                  

Finansdepartementet ved Andreas Marienborg (andreas.marienborg@fin.dep.no) og Klima- og miljødepartementet ved Stian Andresen (stian-rein.andresen@kld.dep.no) står til disposisjon for ytterligere informasjon.

Vi håper dere ønsker å delta i testrunden.

Lenker:

Paris Agreement Capital Transition Assessment – Transition Monitor

Climate Alignment Assessment 2020, briefing for investors 

Climate Alignment Assessment 2020, briefing for banks