Historisk arkiv

Studie om kommunenes boligreserver og reguleringsplaners egnethet for utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rapport fra Rambøll i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med å forbedre og effektivisere planprosessene og forenkle regelverket knyttet til fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Som et ledd i dette arbeidet har Rambøll, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse, utarbeidet en rapport som beskriver boligreservene i sju kommuner.

Boligreserver er boliger som er detaljregulert, men ikke bygget. I rapporten vurderes årsaker til at slike ferdig regulerte boliger ikke bygges ut.

De sju kommunene er Oslo, Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Den regulerte boligreserven, målt i antall boliger og som definert i prosjektet, er størst i Oslo kommune og Trondheim kommune med henholdsvis med 11 875 og 11 902 boliger per januar 2021. Deretter følger Tromsø kommune med 6 114 boliger, Bergen kommune med 5 514 boliger, Stavanger kommune med 4 573 boliger, Sandnes kommune med 4 331 boliger og Bodø kommune med 3 282 boliger. Ved å beregne antall år det tar å tømme boligreserven, har Oslo og Bergen de minste, og Bodø og Tromsø de største reservene. 

Studien av byggesaker der endelig godkjent prosjekt avviker fra reguleringsplanen, viser at endringer av prosjektene og optimalisering av løsninger i reguleringsplanen er de vanligste årsakene til avvik. Rapporten kommer med flere anbefalinger om tiltak for å fremme fortetting/transformasjon, og som skal bidra til å løse utfordringene eller årsakene til at ferdigregulerte boliger ikke bygges ut.

Les rapporten her