Historisk arkiv

Bostøtten blir mer treffsikker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Bostøtten er en viktig boligsosial ordning, og skal hjelpe de som virkelig trenger den, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Husbankens IKT-system for bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

Bostøtten er en velferdsordning for husstander med lav inntekt og som sliter med å dekke boutgiftene. Omlag 150 000 husstander mottar til sammen om lag 2,8 milliarder kroner i bostøtte i 2015.

- Bostøtten sikrer at tusenvis av familier får bedre boforhold og at barn får gode oppvekstvilkår. Nettopp derfor er det viktig at ordningen ikke misbrukes eller har for store feilutbetalinger, sier Sanner.

Regjeringen foreslår å styrke Husbankens IKT-budsjett med 6,7 millioner kroner i 2015. En forbedring i IKT-systemet skal gjøre saksbehandlingen enklere, bedre kontrollen og redusere feilutbetalingene av bostøtte.

Undersøkelser tyder på at det årlig feilutbetales om lag fem prosent av bostøtten, 140 millioner kroner. Dette kan skyldes både feil informasjon og misbruk.

-  Med bedre IKT-system kan Husbanken få en mer effektiv saksbehandling og bedre kontroll med utbetalingene, sier Sanner.

Ved beregning av bostøtte legger Husbanken inntektsopplysningene i skatteoppgjøret til grunn. Disse kan være inntil to år gamle. Regjeringen foreslår nå at Skatteetaten kan videreformidle oppdaterte opplysninger om inntekt til Husbanken.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00