Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

33,3 millioner kroner til ny Groruddalssatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 33,3 millioner kroner i 2017 til den nye Groruddalssatsing. Den skal spisses inn mot temaer og geografiske områder der behovene for en ekstra innsats er størst.

– Sammen med Oslo kommune skal vi jobbe systematisk med oppvekstvilkår og utdanning for barn og unge, og integreringstiltak som både skaper gode lokalmiljø og får flere inn i fellesskapet i arbeidslivet, sier Sanner. 

Av de statlige midlene på 33,3 millioner kroner, foreslås ti millioner kroner bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ti millioner kroner over Kunnskapsdepartementet, fem millioner kroner over Kulturdepartementet, 4,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementet, to millioner kroner over Klima- og miljødepartementet og 1,8 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet vil delfinansiere satsingen innen sysselsettingsområdet gjennom tildelinger via Arbeids- og velferdsetaten.

Gjennom koordinert innsats fra stat og kommune, skal den nye satsingen bidra til inkludering og redusere ulike former for utenforskap.

Hovedmål for den nye Groruddalssatsingen (2017-2026):

«Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.»

Den nye Groruddalssatsingen organiseres i tre delprogrammer:

Delprogram for oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram for sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Delprogram for nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Finansiering i årene framover avklares i de årlige budsjettene i både stat og kommune.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00