Historisk arkiv

Nye regler for kortsiktige lån i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Et tydeligere regelverk for låneopptak i kommunene er nå på plass. Hensikten er å vise hvilken risiko og hvilket ansvar som følger dersom kommunestyrene tar opp kortsiktige lån, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå endret finansforskriften for kommunene. Regelverket blir klarere på ansvaret som kommunestyrene har for å vurdere og ta stilling til risikoen som ligger i å ta opp lån med kort løpetid.

– Kommunepolitikere tar viktige økonomiske avgjørelser på vegne av innbyggerne. Ansvarlig økonomisk styring er vesentlig for å sikre gode velferdstjenester i kommunene, sier Sanner.

Hvis kommunene finansierer investeringer i bygg og anlegg med kortsiktige lån som jevnlig må refinansieres, påtar kommunen seg en ekstra risiko som den ikke får ved lån med lang løpetid. De siste årene har omfanget av denne type lån økt kraftig ute i kommunene.

–  De nye reglene rører ikke ved kommunenes muligheter til å selv finne den beste finansieringsløsningen, men det tydeliggjør hvilket ansvar som hviler på lokalpolitikerne i denne situasjonen og hvordan de skal følge opp, sier Sanner.

Adgangen kommunene har til å ta opp lån i sertifikatmarkedet begrenses ikke, men det stilles krav om at risikoen ved denne type lån kommer tydeligere fram når kommunestyret skal fastsette rammene for gjeldsforvaltningen i egen kommune og påse at dette etterleves.

Endringene i finansforskriften, som regulerer rammene for forvaltningen av kommunenes likviditet og gjeldsportefølje, ble sendt på høring før sommeren.

Forskriftsendringene fikk bred støtte i høringsrunden.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2017, og innebærer følgende:

  • I bestemmelsen som sier at kommunens finansreglement skal sette rammer som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko, er det spesifisert at dette også omfatter kommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
  • I bestemmelsen som stiller krav til rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, er det spesifisert at dette også vil omfatte refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
  • For å synliggjøre refinansieringsrisikoen for lokalpolitikerne, skal det i rapportene fra administrasjonen til kommunestyret opplyses om lån som forfaller og som må refinansieres innen tolv måneder. 
  • Begrepet finans- og gjeldsforvaltning benyttes gjennomgående, snarere enn bare finansforvaltning som i dagens forskrift.

 

Brev til kommunene om endringer i finansforskriften

Finansforskriften, med endringer

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00