Historisk arkiv

Målrettet plan for kvensk språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Kvensk språk er en viktig del av vår felles kulturarv. Språket er i dag i en kritisk situasjon, og språkarbeidet må styrkes. Regjeringens mål er at planen skal legge til rette for at kvensk fortsatt skal være et levende språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Planen for å styrke kvensk språk er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Etter at fornorskingspolitikken formelt var over tok det mange år før myndighetene tok hensyn til minoriteters språk og kultur. Derfor vil regjeringen nå ha en målrettet innsats for å styrke kvensk språk.

Planen bygger videre på den store innsatsen det kvenske/norskfinske miljøet har gjort i flere år for å bevare og styrke sitt eget språk.

Det er nødvendig med tiltak på flere områder samtidig for å styrke et språk. Planen inneholder tiltak innenfor barnehage og grunnopplæring, høyere utdanning og forskning, og språkleire for barn, ungdom og voksne.

Noen av tiltakene er nye, og andre er videreføring og styrking av eksisterende tiltak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener det er viktig å utdanne lærere med høye kvalifikasjoner i kvensk. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har allerede et studietilbud i kvensk språk.

– Universitetet får nå en ekstra bevilgning på 750 000 kroner for å utvikle et lærerutdanningstilbud med praksis og fagdidaktikk i kvensk språk, bygge nettverk og rekruttere studenter. Fra 2019 vil studenter som tar kvensk som del av lærerutdanning få ettergitt inntil 50 000 kroner av studielånet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Et mål med planen er også å samle den innsatsen som allerede gjøres.

– Jeg er opptatt av at tiltakene i planen skal være realistiske og gjennomførbare, sier Monica Mæland.

Regjeringens mål er at planen også vil bidra til å øke kunnskapen og skape bevissthet om kvenenes/norskfinnenes kultur og språk i det norske samfunnet.  

– Arbeidet med å styrke kvensk språk må være en prosess over tid. Planen som regjeringen nå legger frem, vil være starten på en målrettet innsats for kvensk språk, framhever statsråd Mæland. 

Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk

Suuntaplaana kväänin kielele

– Kväänin kieli oon tärkkee osa meiän yhtheistä kulttuuriarpaa. Kieli oon tääpänä kriittisessä tilassa, ja kielityön hääythään lujittaat. Rejeeringin mooli oon ette plaanan avula kväänin kieli oon jatkossaki elläävä kieli, sannoo komunaali- ja uuistusministeri Monica Mæland.

Komunaali- ja uuistusdepartementti oon yhessä Kulttuuridepartementin ja Kunnskapsdepartementin kans tehny plaanan kväänin kielen lujittamisheen.

Jälkhiin ko norjalaistamispolitikki formelisti oli sivvu, kesti monta vuotta ennen ko päätöksentekkiijät otethiin huomihoon minoriteetiitten kielen ja kulttuurin. Sen tähen rejeerinki halluu nyt suunatuita toimii joila lujitethaan kväänin kieltä. 

Plaanan perustanna oon se suuri työ mitä kvääni- ja norjansuomalaiset miljööt oon jo monta vuotta tehnheet oman kielen säilyttämisen ja lujittamisen etheen.

Se oon välttämätön ette usseemiila aloila oon samanaikhaiset toimet joila lujitethaan kieltä. Plaanassa oon toimet lastentarhaasseen ja perusopetuksheen, korkkeemphaan koulutuksheen, ja lapsiin, nuoriin ja raavhaitten kielileirhiin.

Jokku toimet oon uuet, ja toisila jatkathaan ja lujitethaan toimii mikkä oon jo olemassa. Plaanan yksi mooli oon kans kovota sen satsingin minkä jo tehhään.

Tutkimus- ja korkkeempi koulutusministeri Iselin Nybø meinaa ette se oon tärkkee kouluttaat opettaajiita keilä oon korkkeet kvalifikasjuunit kväänin kielessä. Tromssan universiteetti – Norjan arktinen universiteetti tarjoo jo opintoi kväänin kielessä.

– Universiteetti saapi nyt ekstra kuurttoo 750 000 kruunuu siihen ette se eistää opettaajankoulutusta jossa tarjothaan kväänin kielen praksisen ja faakididaktikin, kehhää kontaktiverkon ja rekrytteeraa studenttiita. Net studentit kekkä otethaan kväänin kielen osana opettaajankoulutusta vuojesta 2019 etheenkäsin, saahaan takaisinmakson kiini 50 000 kruunuu opintolainasta, sannoo Nybø.

– Mie piän ette plaanan toimet hääythään olla realistiset ja helpot vieä läpitte, sannoo Monica Mæland.

Rejeeringin mooli oon ette plaana lissää tiettoo ja anttaa ymmärystä kväänin/norjansuomalaisesta kulttuurista ja kielestä norjalaisessa samfynnissa.

– Työ millä lujitamma kväänin kielen, oon pitempi prosessi. Plaana minkä rejeerinki nyt pannee esile, aloittaa kväänin kielheen suunatut toimet, sannoo staatinneuvos Mæland. 

Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk