Historisk arkiv

Godkjenner ny småbåthavn ved friområdet Havfrua

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Verdal by 2017-2030, med ny småbåthavn ved Havfrua og med noen endringer ved jernbanestasjonen.

Departementet har lagt vekt på at dagens småbåthavn på Ørin ikke bør opprettholdes når aktiviteten ved Verdal havn skal økes. Den endelige beslutningen om lokalisering og utforming av ny båthavn ved Havfrua må avklares gjennom en reguleringsplan.

– Jeg er sikker på at Verdal kommune vil følge opp kommuneplanens bestemmelser om en grundig konsekvensutredning av ny småbåthavn ved Havfrua, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Området ved Verdal stasjon som eies av Bane NOR, videreføres som jernbaneformål for å sikre nødvendige arealer til drift av jernbanen. Samtidig stilles det krav om at det må utarbeides en reguleringsplan som viser framtidig løsning for områdene rundt stasjonen og Nordgata. Planen må avklare om deler av området kan benyttes til annet formål enn jernbane midlertidig eller permanent.

– Jeg mener at jernbanen ikke bør båndlegge arealer i sentrum ut over det som er nødvendig for effektiv tog- og stasjonsdrift. Det er derfor viktig at kommunen og Bane Nor samarbeider om framtidig utvikling av jernbaneområdene.

Departementets avgjørelse innebærer at planovergangen i Nordgata skal stenges, men det er ikke satt noen frist for når en trygg løsning for kryssing av jernbanesporet skal være på plass.

– Jeg ser behovet for at Nordgata opprettholdes som ferdselsåre for gående og syklende. Hvordan kryssing av jernbanen kan løses, må vurderes i en helhetlig plan for stasjonsområdet og byrommet rundt. Kommunen og Bane NOR må samarbeide om dette, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00