Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen tar grep for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen har klare ambisjoner på det boligsosiale området. Ingen skal være bostedsløse, og flere vanskeligstilte skal få mulighet til å eie egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I forslag til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen flere grep for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I revidert nasjonalbudsjett ble bostøtten for barnefamilier og andre store husstander styrket med 66 millioner kroner. Regjeringen viderefører denne satsingen i 2020 og øker bevilgningen med 158 millioner kroner.

Fra nyttår får vi en ny kommunestruktur. Det betyr i noen tilfeller at kommuner med ulike boutgiftstak i bostøtten slår seg sammen. Regjeringen foreslår å bevilge ni millioner kroner slik at alle i samme kommune får det samme taket for boutgifter.

Regjeringen prioriterer de vanskeligstilte på boligmarkedet

I revidert budsjett gikk 110 millioner kroner til tilskudd til etablering for å gi flere barnefamilier mulighet til å eie bolig. Satsingen virker direkte mot barnefattigdom.

– Boligeie for lavinntektsfamilier minsker økonomisk ulikhet. Vi er svært fornøyde med at nesten hele tilleggsrammen er utbetalt til vanskeligstilte barnefamilier, sier Mæland.

Neste år kommer kommer regjeringen med en ny melding om den boligsosiale politikken. Forrige stortingsmelding om boligsosial politikk kom i 2013.

– Mye har skjedd siden 2013. Det er derfor behov for å gjøre opp status og peke framover på dette viktige velferdsfeltet, forteller statsråden.

Det skal bli enklere å søke og tildele kommunal utleiebolig

Kommunene disponerer sammen 111.000 utleieboliger, men det er tungvint å søke, tildele og administrere boligene. Mange kommuner ønsker seg bedre systemer slik at det blir mer effektivt å tildele og forvalte boligene.

Departementet har sammen med KS og Husbanken tatt initiativ til et prosjekt for å finne ut hvilke løsninger som kreves. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen holdt av 30 millioner kroner til dette.

– Vi vil gjøre det enklere å få en kommunal utleiebolig for de som trenger det. Kommunene forteller om få gode systemer for dette arbeidet, og det vil regjeringen gjøre noe med sammen med kommunesektoren, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.