Historisk arkiv

Regjeringen foreslår blågrønne løsninger for overvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samfunnet utsettes hvert år for store skader fra overvann, og problemet vil øke. Regjeringen vil sette kommunene bedre i stand til å håndtere klimautfordringene og legger opp til at de skal kunne kreve en mer hensiktsmessig og forsvarlig håndtering av overvann. Det kan være åpne bekker, dammer og grøntområder istedenfor rør i bakken.

– For å møte klimautfordringene er det behov for at vi tenker nytt og finner nye løsninger. Særlig i bebygde områder kan det være dyrt å legge større rør for å transportere bort store mengder nedbør, slik vi gjør i dag. Derfor må vi ta i bruk nye, blågrønne løsninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet sender nå på høring forslag til endringer i plan og bygningsloven, forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova.

Klima er i stadig endring, og vi bygger tettere. Konsekvensene er tydelige. Nedbør og snøsmelting i byer og tettsteder medfører at store mengder vann forårsaker skade på byggverk, helse og miljø. Det såkalte overvannsutvalget anslo at disse skadene koster samfunnet 1,6 til 3,6 milliarder kroner per år.

–Dersom kommunale avløpsledninger og renseanlegg blir overbelastet som følge av mye nedbør, kan det føre til forurensing og skade på omgivelsene. Ved å åpne bekker, dammer og grøntområder, står kommunene bedre rustet til å møte konsekvensene av klimaendringene. Områdene får et estetisk løft og kan brukes til for eksempel bading og rekreasjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det offentlige kan ikke alene ta regningen for klimatiltakene. Regjeringen legger med dette forslaget opp til at alle tar ansvar for lokal klimatilpasning.

–Vi legger opp til at kommunene kan pålegge dem som bygger nye bygg eller som eier bebygd eiendom å håndtere nedbør som renner av deres eiendom og forårsaker skader på andres eiendom. Det er ikke riktig at du skal ta regningen dersom naboen din ikke håndterer overvannet sitt, sier Astrup.

Det kan være tyngende for huseiere å gjennomføre overvannstiltak på tomten sin når eiendommen er i bruk.

– Derfor foreslår jeg at tiltak bare kan kreves for bebygde eiendommer når det eksisterer et problem med avrenning fra tomten. Dessuten skal ikke kostnadene være uforholdsmessige, sier Astrup.

– I tillegg til flere overvannsløsninger ønsker regjeringen å lovfeste forholdet mellom kommunen som eier av vann- og avløpsanlegg og brukerne. Uoversiktlig og til dels manglende regulering av forholdet mellom brukere og anleggseier gir brukerne dårligere rettssikkerhet og skaper usikkerhet og merarbeid for kommunene. En tydeliggjøring av partenes rettigheter og plikter vil kunne redusere antall tvister og føre til riktigere bruk av kommunale vann- og avløpstjenester, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/