Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. Samtidig sender Miljødirektoratet på høring forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I tillegg sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag til justeringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2020

Vår ref.: 19/6383-2

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av plan- og bygningsloven. Forslaget følger opp Overvannsutvalgets NOU 2015: 15 Overvann i byer og tettsteder.

Forslagene til endringer i plan- og bygningsloven bør ses i sammenheng med forslag til endringer i forurensingsloven og vass- og avløpsanleggslova, som er på høring parallelt.

Frist for å inngi høringssvar er tirsdag 2. juni 2020.

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Det gjøres nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen (e-post: knut-fredrik.rasmussen@kmd.dep.no, telefon: 22 24 71 49) eller avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes (e-post: karen-marie-glad.visnes@kmd.dep.no, telefon: 22 24 71 18)


Bakgrunn

Overvann er avrenningen som oppstår når vann fra nedbør eller snøsmelting ikke siger ned i grunnen, men forblir rennende på overflaten. Det er anslått at de totale skadekostnadene som i dag oppstår på grunn av overvann, er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 mrd. kroner per år. Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som oppstår på grunn av overvann, vil dobles i løpet av de neste 40 årene.

En rekke forslag fra Overvannsutvalget gjelder endringer i gjennomføring- og byggesakdelen av plan- og bygningsloven. Forslagene åpner for å stille nye krav til håndteringen av overvann, med mål om å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs.

Stortinget vedtok 8. mars 2019 endringer i planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Nærmere om forslagene

Overvannshåndtering skal skje dels på eiendommene regnet faller på, og dels ved avledning til større anlegg. Grunneiere skal ifølge byggteknisk forskrift  gjennomføre utbygging slik at overvann og drensvann i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt. Kommunene er i utgangspunktet ansvarlig for at det foreligger større felles, offentlige anlegg for overvannshåndtering, ved å forestå arbeidet selv eller sørge for at private opparbeider i tråd med opparbeidingsplikt eller utbyggingsavtale. Private har i dag opparbeidingsplikt for vei og vann- og avløpsledninger, herunder overvannsledninger.

Et generelt utgangspunkt for lovforslagene er at kommunene skal kunne pålegge private grunneiere å opparbeide overvannsløsninger i større omfang enn i dag. Dette gjelder både ved nybygging og for bebygde eiendommer. Dersom en eiendom kan påføre omkringliggende eiendommer overvannsproblemer, er det rimelig at eieren av denne eiendommen tar ansvar for dette. Overvann bør så langt som mulig håndteres på egen eiendom. Samtidig vil det ofte være behov for lokale felles overvannsløsninger for flere eiendommer, siden overvannet sjelden lar seg håndtere på en eiendom alene. Slike lokale anlegg må eiere tradisjonelt ta ansvar for. Det vil være krevende for kommuner å gjennomføre slike tiltak i takt med privat utbygging og økt behov for overvannstiltak.

For nye byggetiltak foreslås det å utvide dagens regler i plan- og bygningsloven kapittel 18 om opparbeidingsplikt og refusjon. Kommunene gis hjemmel til å kreve at grunneier opparbeider større avløps- og overvannsrør i tråd med samfunns- og klimaendringene, og også blå-grønne overvannsløsninger. Eksempler på slike løsninger er bed, åpne bekker og dammer. Dette vil både ha estetisk verdi, og kan inngå som en del av rekreasjonsområder. Det er en forutsetning for pålegg at overvannsanlegget er fastsatt i reguleringsplan, og at den aktuelle utbyggingstomta vil avgi overvann til anlegget. Den som opparbeider anlegget, kan kreve kostnadene refundert fra andre berørte grunneiere.

Også for bebygde eiendommer foreslås det at kommunen kan pålegge tiltak, men med strengere rammer enn for nybygging. Det er en forutsetning at tiltaket skal løse et konkret problem der overvann fra en eiendom forårsaker skade eller ulempe for andre. Forslaget medfører for det første at kommunen  kan kreve at overvann så langt mulig håndteres med tiltak på eiendommen. Kostnadene skal ikke være uforholdsmessig store; de skal altså stå i forhold til problemet overvannet skaper, og de skal ikke være større enn kostnadene for tilsvarende tiltak for andre eiendommer i området. For det andre foreslås at kommunen skal kunne pålegge opparbeiding av nødvendig privat fellesanlegg for håndtering av overvann fra flere eiendommer. Et slikt overvannsanlegg må være detaljert fastsatt i reguleringsplan. Den som opparbeider fellesanlegget, kan kreve kostnadene refundert fra andre berørte grunneiere etter forslag til en ny, særskilt refusjonshjemmel for disse tiltakene.

For øvrig foreslås enkelte andre mindre endringer i plan- og bygningsloven.

 

Med hilsen

 

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Knut Fredrik Rasmussen

utredningsleder

 

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Administrativt forskningsfond (AFF)
Akademikerne
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggfakta AS
Byggeindustrien
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggvareindustriens Forening
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
Econa
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glava AS
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Kristiania
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet
JM Norge AS
Justervesenet
Jøtul AS
KS
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
LUKS
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nelfo
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA
NITO Takst
NORD Universitet
Norconsult AS
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund (NTF)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Olje og Gass
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
OBOS
OPAK AS
ORAS AS
Plastindustriforbundet
Quality Norway
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
SMB Norge
Skanska Norge
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sykehusbygg HF
Sysselmannen på Svalbard
Teknisk ukeblad
Norsk Teknologi (TELFO)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
TKS Heis AS
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Veidekke ASA
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Velux Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Norges Jordskiftekandidatforening
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Radio Relæ Liga
Skattedirektoratet
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskning, SNF
Stiftelsen Rogalandsforskning, IRIS