Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

125 millioner kroner til Gjerdrum kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en tragisk hendelse med tap av menneskeliv og store materielle skader. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ekstrabevilgning på 125 millioner kroner for å kompensere kommunen for merkostnader i forbindelse med skredet.

– Gjerdrum kommune står i en vanskelig situasjon, og det skulle bare mangle at staten stiller opp. Nå foreslår vi at kommunen får 125 millioner kroner for å dekke kostnader de har hatt som følge av skredet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I romjulen opplevde Gjerdrum kommune et av de største kvikkleireskredene i Norge i nyere tid. Ti mennesker mistet livet, mange ble skadet og over tusen personer måtte evakuere sine hjem. Skredet førte også til store materielle skader.

Skredulykken har krevd store ressurser, og fortsatt gjenstår mye gjenoppbyggingsarbeid. Regjeringen foreslår derfor at kommunen blir kompensert for merkostnader i den akutte krisesituasjonen, etablering av midlertidige løsninger, sikring av området og gjenoppbygging av kommunal infrastruktur.

Kompensasjonen kommer på toppen av tidligere ekstrabevilgninger på 25,9 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 102 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Tidligere ekstrabevilgninger har blant annet gått til å dekke merutgifter til politiet, Sivilforsvaret, Hovedredningssentralen og NVE

Kompensasjonen blir utbetalt etter søknad fra kommunen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken følge nøye med på utviklingen i Gjerdrum fremover. Det kan bli aktuelt med ytterligere kompensasjon på et senere tidspunkt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00