Historisk arkiv

Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over fordelingen av ekstra overføringer og tiltak til kommuner og fylkeskommuner i 2020 som følge av koronapandemien. Tabellene viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under koronapandemien.

Kommunesektoren fikk i 2020 mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak sammenliknet med det opprinnelige statsbudsjettet. Om lag 18 milliarder kroner var begrunnet i koronapandemien, og det meste er nå utbetalt. En mindre del av midlene ble også fordelt direkte til frivillige og ideelle organisasjoner.

Storparten av pengene ble gitt som kompensasjon for virusutbruddet, og skulle blant annet dekke kommunenes manglende inntekter fra foreldrebetaling for barnehage og skolefritidsordning, nedgang i passasjerer i kollektivtrafikken og utgifter til renhold og smittevern. I tillegg ga regjeringen bevilgninger til aktivitetsfremmende tiltak. En arbeidsgruppe som består av representanter fra staten og KS er enige om at kompensasjonen i 2020 samsvarer godt med de utgiftene kommunesektoren har hatt som følge av pandemien.

I tillegg til bevilgningene kom betydelige innsparinger som følge av lavere lønns- og prisvekst. Kommunene fikk også redusert arbeidsgiveravgift i tredje termin i 2020. Arbeidsgruppen som kartlegger de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, anslo innsparingen knyttet til lønns- og prisvekst på 6,9 milliarder kroner og innsparingen knyttet til redusert arbeidsgiveravgift på 1,8 milliarder kroner. Disse er ikke vist i tabellene under.

Tabellene som viser fordelingen av per kommune og fylkeskommune kan lastes ned her:

Tabell 1 og 2 Kommunene(excel)

Tabell 3 og 4 Fylkeskommunene(excel)

For noen av de øremerkede tilskuddene gjelder tallene per kommune/fylkeskommune tilsagn om midler som vil bli utbetalt senere. Noen av tilskuddene som ble bevilget i 2020 er overført til 2021, og noen av midlene vil bli fordelt på et senere tidspunkt.

Noen av tilskuddene kan tildeles både kommuner og fylkeskommuner, og inngår derfor i begge oversiktene.