Historisk arkiv

Vår felles digitale grunnmur skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-Mobil-, bredbånds- og internettjenester er grunnmuren i dagens digitale Norge. Gode nett og tjenester er helt avgjørende for at folk og næringsliv skal kunne delta i og utvikle det digitale samfunnet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I dag legges en ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon – "Vår felles digitale grunnmur" - frem for Stortinget. Sektoren kjennetegnes ved rask teknologisk utvikling og er et godt eksempel på et velfungerende offentlig privat samarbeid.

Sikre og robuste nett og tjenester i bunn

I meldingen presenteres en nasjonal strategi for sikker og robust digital infrastruktur. Kvaliteten og oppetiden i norske nett og tjenester er høy i internasjonal sammenheng. Selv om de norske selskapene bygger og drifter nett i verdensklasse, kan feil oppstå. Enkelte distriktsområder er mer utsatt for langvarige utfall, som kan føre til at viktige digitale tjenester blir utilgjengelige over tid.

— Vi legger i dag frem tiltak for å gjennomføre grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i minst fem sårbare distriktsområder og faser inn tiltak for å styrke den digitale grunnmuren, etter mal fra det løftet vi nå gjør i Finnmark. I tillegg legger vi frem flere tiltak for økt samarbeid mellom ekom- og kraftsektoren, som blant annet vil bidra til raskere feilretting, sier Helleland.

Distrikts- og digitaliseringsministeren sier at sikre og robuste nett må ligge i bunn for at hele landet skal nyte godt av mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon og verdiskaping i den stadig mer datadrevne økonomien.

— Sikker digital infrastruktur er grunnleggende for at bedrifter fremdeles kan drive i hele landet, og for at arbeidsplasser og bosetting kan opprettholdes. Denne grunnmuren er også viktig for at hele landet kan nyte godt av nye muligheter for verdiskapning og nye arbeidsplasser. Pandemien har vist oss hvor avhengige vi er av gode nett, sier Helleland.

Ny teknologi for å løse viktige samfunnsutfordringer

Ny mobilteknologi (5G) og Tingenes internett, ofte i samvirke med sensorteknologi og kunstig intelligens, vil bli viktig for å håndtere store samfunnsutfordringer fremover.

— Både utbygging av 5G og videre fiberutbygging blir avgjørende for å nå målet om at alle får et tilbud om raskt bredbånd innen utgangen av 2025. Vi må også legge til rette for konkurranse og rimelige priser. Moderne og solide nett og tjenester er viktig for norsk konkurransekraft, og for å nå bærekraftsmålene, håndtere klimautfordringer og bidra til effektive offentlige tjenester i en tid med en aldrende befolkning, sier Helleland.

 • 100 prosent av husstandene og virksomhetene i Norge skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet og minst 10 Mbit/s opplastingshastighet innen utgangen av 2025.
 • 100 prosent av norske nødmeldingssentraler, rådhus og andre viktige offentlige administrasjonsbygg, skoler og transportknutepunkter skal ha tilbud om minst 1 Gbit/s nedlastingshastighet og minst 100 Mbit/s opplastingshastighet innen utgangen av 2025.
 • Regjeringen vil legge til rette for et markedsdrevet tilbud av bredbånd med gigabithastigheter til virksomheter og husstander i alle deler av landet.
 • Regjeringen vil videreføre statlige bidrag til bredbåndsutbygging i distriktene.
 • Det skal være minst tre fullverdige mobilnett som kan konkurrere i både bedrifts- og privatmarkedet.
 • Det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes, og der næringsliv og frivillig og offentlig sektor driver virksomhet.
 • Regjeringen setter som mål at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere nasjonal 5G-dekning om lag på nivå med 4G-dekningen i 2020. Regjeringen vil legge til rette for at 5G-dekning langs viktige hovedferdselsårer, både vei og jernbane, skal prioriteres.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar initiativ til å etablere et 5G-industriforum der representanter for industrien, utstyrsleverandører, tilbydere og myndigheter møtes jevnlig, for å sikre at industriens behov blir ivaretatt.
 • Regjeringen vil arbeide for at offentlige anskaffelser av ekomtjenester ikke har utilsiktede konkurransevridende effekter eller hindrer innovasjon.
 • Den digitale grunnmuren skal gi alle brukere tilgang til sikre og robuste nett og tjenester.
 • Regjeringen vil utarbeide et veikart for sikkerhet, personvern og verdiskaping i IoT – Tingenes internett.
 • Regjeringen vil be Nkom om å etablere et nasjonalt støysenter som gjennom informasjonsarbeid og tilsynsvirksomhet motvirker og forhindrer ulovlig frekvensbruk.
 • Regjeringen vil gjennomføre grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i minst fem nye regioner, og vil vurdere tiltak i disse regionene. Tiltak fases inn etter en årlig vurdering.
 • Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom ekomsektoren og kraftsektoren, blant annet ved at Nkom på vegne av ekomsektoren skal delta i de fylkesvise beredskapsrådene, og ved at ekomtilbydere kan delta på vegne av egen virksomhet.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet gir Nkom og NVE i oppdrag å vurdere hvordan nasjonal samhandling mellom kraft- og ekomsektoren kan ivaretas for å forbedre informasjonsdeling.
 • Regjeringen vil legge til rette for virksom konkurranse som reduserer prisdifferansen til andre nordiske land for mobil- og bredbåndstjenester.
 • Forbrukere og bedrifter skal kunne velge mellom flere tilbydere av høyhastighets bredbånd.
 • Regjeringen vil at ekommyndigheten skal være særlig oppmerksom på prisnivået i de deler av landet hvor det er færre tilbydere å velge mellom.
 • Regjeringen vil at det skal etableres en eller flere forbrukerportaler for bredbånd, som inneholder mulighet for sammenligning av priser for ulike bredbåndstilbud.
 • Regjeringen vil fortsatt bidra til at kommunene skal etablere og drive et lavterskel veiledningstilbud i grunnleggende digitale ferdigheter til sine innbyggere.
 • Regjeringen vil legge frem en strategi om hvordan digitalt utenforskap reduseres: «Digital hele livet».

Her kan du lese meldingen