Historisk arkiv

Utlysning av midler til livssynsnøytrale seremonirom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyser ut 2 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 10. november 2014.

Kulturdepartementet lyser ut 2 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Søknadsfristen er 10. november 2014.

Kulturdepartementet vil fatte vedtak om tildeling av midler innen 5. desember 2014. Midlene vil bli utbetalt til tilskuddsmottaker i midten av desember 2014.

 

1. Bakgrunn

I 2014 er det satt av 10,3 millioner kroner på statsbudsjettet over kapittel 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. post 60 Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom, til å etablere flere livssynsnøytrale seremonirom. Kulturdepartementet har som en prøveordning valgt ut fem fylkeskommuner til å forvalte 8,3 millioner kroner av tilskuddet. De fem fylkeskommunene er: Oslo, Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag og Troms. 

Kulturdepartementet lyser i 2014 ut 2 millioner kroner slik at enkeltstående søkere utenfor de fem fylkeskommunene som er med i prøveordningen, kan søke om tilskudd til prosjekter for planlegging og etablering av livssynssnøytrale seremonirom.

Prøveordningen med livssynsnøytrale seremonirom startet i 2012 og skal evalueres i 2015.

 

2. Formål

Tilskuddet skal bidra til at det blir opprettet flere livssynsnøytrale seremonirom og kan benyttes til bl.a. modernisering og utsmykning av seremonirom, men ikke til vedlikehold og drift.

Eksempler på prosjekter som kan støttes:  

  • Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende kapeller og krematorier slik at disse kan brukes som livssynsnøytrale seremonirom.
  • Tilrettelegging/utsmykning av eksisterende samfunnshus eller foreningslokaler slik at disse kan benyttes til livssynsnøytrale seremonirom.
  • Etablering av livssynsnøytrale seremonirom i nye lokaler.

Dette er ikke en uttømmende liste.

 

3. Hvem kan søke?

Kommuner og kirkelige fellesråd, interkommunale aktører og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn, utenfor de fem fylkene som er med i prøveordningen, kan søke om tilskudd (se punkt 1).

 

4. Vilkår for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

For å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom må følgende vilkår være oppfylt:

  • Seremonirommet skal ligge praktisk til i bygningen slik at det på en verdig og enkel måte skal kunne fraktes kiste inn i og ut av rommet.
  • Seremonirommet skal være skjermet for innsyn fra ev. besøkende/brukere i den øvrige delen av bygningen.
  • Seremonirommet skal være skjermet for støy.
  • Innredningen og utsmykningen skal være nøytral og fleksibel, slik at rommet kan brukes uavhengig av livssynsmessig eller religiøs tilknytning.
  • Arealet på seremonirommet skal være hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov.

Det kan legges opp til at seremonirommet kan benyttes til andre formål når det ikke blir arrangert gravferdsseremonier der.

Det stilles ikke krav til egenfinansering for å få tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. Men søknader med egenfinansiering kan bli prioritert for å få mest effekt ut av midlene.

Ved vurdering av søknader vil det vurderes som positivt dersom seremonirommet kan realiseres raskt.

Det er et vilkår at det ikke skal medføre ekstra kostnader å benytte det livssynsnøytrale seremonirommet for dem som bor utenfor kommunen seremonirommet ligger i.

For søknader der livssynsnøytrale seremonirom inngår som en del av en søknad til et kulturbygg, kan tilskuddet til seremonirom komme i tillegg til det som er oppført i punkt 2.3 i rundskriv V – 7B/2010.

 

5. Rapportering

Det vil bli stilt krav om at tilskuddsmottakere utarbeider en rapport hvor det redegjøres for prosjektet og bruk av tildelte midler.

Søknad sendes til:

postmottak@kud.dep.no merket ”søknad om tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom”.