Historisk arkiv

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

15. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til frivilligsentralene til kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015) og Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er vedtatt av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført. 

Tilskudd til frivilligsentralene budsjetteres i dag over kap. 315, post 71 på Kulturdepartementets budsjett og utgjør i 2016 127,8 millioner kroner. Fra 2017 legges det opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.

Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære tilskuddet. Vi er kjent med at KS vurderer mulige tiltak for bidra til en god overgang fra statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet. KS legger blant annet opp til en egen konferanse for kommunene og frivilligsentralene høsten 2016 for å drøfte videre utvikling av sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene.

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) vil bli presentert i "Grønt hefte - Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvert år. Statsbudsjettet for 2017 legges frem 6. oktober 2016.

Frist for innlevering av frivilligsentralenes rapport for 2015 er 1. oktober. Departementet vil legge til rette for enkel innlevering ved bruk av den samme digitale løsningen som tidligere år. Lenke til rapporteringsskjemaet vil bli lagt ut på www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet.

 For midler mottatt i 2016, skal det sendes en kort rapport (maks 200 ord) som e-post til postmottak@kud.dep.no innen 1. mars 2017.

Henvendelser om tilskudd for 2017 skal rettes til den enkelte kommune.