Historisk arkiv

Rapport om forenkling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

KPMG har analysert ni ordninger i tre departementer og ressursbruken hos et utvalg organisasjoner er kartlagt. Organisasjonene bruker i snitt ni dager på å søke og rapportere på en ordning og de søker i gjennomsnitt på fem ordninger.

KPMG anbefaler blant annet klarere mål som grunnlag for enklere rapportering, utvidet bruk av flerårig støtte, redusert antall ordninger, reduserte revisjonskrav, felles bruk av nøkkelbegreper og økt bruk av Frivillighetsregisteret for rutinemessig rapportering.

KPMG anslår at forenklingstiltak vil kunne føre til 30 prosent mindre tidsbruk hos organisasjonene og 50 prosent lavere revisjonsutgifter.   

Kulturdepartementet vil vurdere oppfølging av rapporten i samråd med aktuelle departementer og frivillig sektor.

Rapporten "Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner"