Historisk arkiv

Mobilitet av nett-TV ett skritt nærmere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag er det slik at når norske forbrukere reiser til andre land, påvirkes tilgangen til tjenester som for eksempel Netflix, TV2 Sumo og HBO av landet de oppholder seg i. Nå har vi kommet et skritt nærmere en løsning der man får tilgang til det samme innholdet, selv om man reiser utenlands.

EUs portabilitetsforordning gir regler som skal sikre at abonnenter av portable (mobile) nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. Forbrukere som abonnerer på betalingstjenester som Netflix, TV2 Sumo og lignende skal altså, når de oppholder seg i et annet europeisk land, få tilgang til det samme innholdet og den samme funksjonaliteten som de har i hjemlandet.

I utgangspunktet gjelder forordningen bare betalingstjenester, mens det for tilbydere av gratistjenester som f.eks. NRK er valgfritt om de ønsker å omfattes av reglene.

På møte i EØS-komiteen 6. juli 2018 ble det besluttet å ta inn portabilitetsforordningen i EØS-avtalen.

Beslutningen er tatt med forbehold om Stortingets samtykke, og Kulturdepartementet legger opp til at Stortinget kan behandle spørsmålet om innlemmelse i høst.

For at forordningen skal gjelde i Norge må den også gjennomføres i norsk rett. Kulturdepartementet vil etter sommeren sende på høring et forslag til hvordan forordningen kan gjennomføres, og vil på bakgrunn av høringen utarbeide en proposisjon med forslag til lovendringer.

Fra Kulturdepartementets side er det ønskelig at regelverket kan tre i kraft i Norge så fort som mulig etter et vedtak i Stortinget.