Historisk arkiv

- Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturminister Thorhild Widvey med høringsnotatet
Kulturminister Thorhild Widvey med høringsnotatet (Foto: Gunnar Westermoen/kirken.no)


- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer  et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kirkens ansatte får ny arbeidsgiver

Det foreslås å danne et nytt rettssubjekt for Den norske kirke slik at kirken får en rettslig selvstendig handleevne. Endringene betyr at 1600 statskirkelige arbeidstakere får ny arbeidsgiver. Arbeidsgiveransvaret for prestene, prostene, biskopene og de tilsatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjoner foreslås overført fra staten til kirken.

Skrittvis utvikling

Regjeringen legger opp til en skrittvis utvikling for å sikre kontinuitet og stabilitet. En trinnvis fremgangsmåte vil også bidra til bred kirkelig og politisk oppslutning.

Kirkens økonomi

Reformen omfatter også endret finansiering av Den norske kirke. Regjeringen foreslår at Den norske kirke får et årlig rammetilskudd fra staten som disponeres av Kirkemøtet. Dette innebærer at Kirkemøtet og Kirkerådet får utvidet ansvar i den kirkelige økonomiforvaltningen. Staten vil ha de samme finansieringsoppgavene overfor kirken som før. Den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på kirkens område vil også bli videreført.

Ny, felles lov for tros- og livssynssamfunn

Med de endringene som nå foreslås i kirkeloven, vil regjeringen imøtekomme ønsket fra Kirkemøtet i 2013. Regjeringen vil utarbeide en ny, felles lov for alle tros-og livssynssamfunn der en kortfattet rammelov for Den norske kirke kan innarbeides.

Forslagene sendes nå på høring med høringsfrist 1. november 2014

Lenke til høringssaken