Historisk arkiv

Kulturministeren mottok rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag mottok kulturministeren Medietilsynets rapport om NRKs innvirkning på det kommersielle mediemarkedet.

Trine Skei Grande mottar rapporten fra Medietilsynets direktør Mari Velsand.
Kulturminister Trine Skei Grande mottok rapporten fra Medietilsynets direktør Mari Velsand. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Medietilsynets rapport: NRKs bidrag til mediemangfoldet

Nett-tv Kulturministeren mottar rapport om NRK sitt ansvar for mediemangfaldet

Se sendingen her

Se sendingen her

- Mediemangfold er avgjørende for ytringsfrihet og for demokratiet vårt. Derfor har jeg invitert alle partiene på Stortinget til å samles om et bredt mediepolitisk forlik. Rapporten fra Medietilsynet kan gi et faktagrunnlag for den viktige prosessen vi nå skal i gang med  som blant annet skal munne ut i en stortingsmelding om mediestøtten, sier kulturminister Trine Skei Grande.

- Rapporten er også viktig for å kunne vurdere hvordan NRK følger opp sitt ansvar om å bidra til mediemangfold framover, og vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når vi i budsjettet for neste år skal fastsette et fireårig styringssignal for NRK, sier kulturministeren.

-Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår hovedkonklusjon er at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

- Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, står i en krevende transformasjonsfase – og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier Velsand.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet vurdert 1) hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold, 2) i hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet og 3) hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

I budsjettproposisjonen for 2019 skal det for første gang fastsettes et fireårig styringssignal for NRKs totale økonomiske rammer. Da vil departementet også vurdere omfanget av samfunnsoppdraget og hvordan NRK innvirker på det totale mediemangfoldet, blant annet basert på Medietilsynets rapport.