Historisk arkiv

Ny medieansvarslov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Forslaget innebærer en modernisering og samling av særreglene om rettslig ansvar for innhold i mediene, blant annet det strafferettslige redaktøransvaret. Loven er teknologinøytral, og skal gjelde for redaktørstyrte medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.

Hovedmålet med forslaget er å styrke de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle som garantister for en åpen og opplyst offentlig samtale.

- Sterke og uavhengige redaksjonelle medier er den beste medisinen mot "falske nyheter", hatefulle ytringer og andre utfordringer på ytringsfrihetsområdet. Vi må sørge for at vi også i framtida har tilgang til journalistikk med den troverdigheten, tilliten og kvaliteten som kjennetegner de redaksjonelle mediene. En ny medieansvarslov vil skape insentiver til fortsatt seriøs ledelse og kontroll av mediene, basert på etiske normer og prinsipper, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Forslaget til ny medieansvarslov gir et enhetlig system for plassering av rettslig ansvar for innhold i de redaksjonelle mediene. Departementet foreslår også å innta mediefridomslovas regler om redaksjonell uavhengighet, ettersom disse har nær sammenheng med ansvarsreglene. I tillegg foreslås enkelte nye lovregler, blant annet knyttet til brukergenerert innhold.

Det er i dag uklart hvilke forpliktelser og hvilket ansvar redaktøren har for innhold som publiseres av brukerne selv, i kommentarfelt osv, i elektroniske medier. Spørsmålet er rettslig komplisert, omdiskutert både i Norge og utlandet, og internasjonale forpliktelser legger føringer på norsk rett. Kulturdepartementet foreslår en bestemmelse som klargjør hva redaktøren må gjøre for å unngå rettslig ansvar. I tillegg foreslås enkelte plikter som skal bidra til å bygge opp under de presseetiske reglene som gjelder på området.

- Jeg mener forslaget vil bidra til å klargjøre rettssituasjonen uten å legge uheldige begrensninger på den åpne debatten og brukerdeltakelsen i redaktørstyrte medier, sier Grande.

Regjeringen har i sin politiske plattform forpliktet seg til å fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes. Justis- og beredskapsdepartementet utreder for tiden et forslag til tydeliggjøring av kildevernreglene i prosesslovene som vil bli sendt på separat høring. Dette forslaget skal ses i sammenheng med forslaget til ny medieansvarslov.

En oppsummering av hovedinnholdet av høringsnotatet er tilgjengelig i kapittel 1.2 

Frist med å gi innspill til Kulturdepartementets høring er 10. september 2018.