Historisk arkiv

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

– Det er virkelig på tide at barne- og ungdomskulturen blir tatt på alvor. Og jeg er stolt over å si at vi i dette arbeidet har hentet innspill fra og lyttet til dem det gjelder. For denne regjeringen er det utrolig viktig at barn og unge blir hørt og at de får like muligheter uansett hvor de bor i landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Målet med stortingsmeldingen er å legge til rette for at alle norske barn og unge - uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og bakgrunn - får tilgang til et mangfoldig kulturliv der de kan delta, skape, lære og mestre.

– Kulturskolen er kjempeviktig i dette arbeidet. Vi skal ha en kulturskole som når flere elever og som har masse tilbud å velge mellom. Det har vært et tøft år under koronapandemien, særlig for barn og unge. Det har vist hvor viktig et godt fungerende kulturliv er for dem, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Stortingsmeldingen har fått navnet Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge og er utarbeidet av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har ansvar for kulturskolen og meldingen har en grundig gjennomgang av hvordan vi skal få en styrket kulturskole for fremtiden.

Det er særlig fire temaer som løftes frem i meldingen: Medvirkning, like muligheter for deltakelse, et relevant og representativt kunst- og kulturtilbud og samhandling og koordinering.

Meldingen inneholder mange tiltak regjeringen vil følge opp for å styrke barne- og ungdomskulturen, deriblant:

  • Økt mangfold av deltakere: Tiltakene inkluderer videreføring av tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv, som skal bidra til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Og en handlingsplan om universell utforming med vurdering av tiltak for å gi barn og unge med funksjonsnedsettelse tilgang til lokaler de kan delta i og oppleve kunst og kultur.
  • Økt språklig mangfold: Deriblant stimulere til flere samiske produksjoner, nasjonale minoritetsproduksjoner og produksjoner med bruk av nynorsk. 
  • Økt tilgjengelighet: Deriblant utrede hvordan barn og unge, uavhengige av foreldrenes økonomiske situasjon, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser på offentlig finansierte teatre, museer og kunstutstillinger m.m. 
  • Digital satsing: Identifisere behov og utvikle satsinger innenfor digital formidling og produksjon, samt utarbeide en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. 
  • Talentutvikling: Satse på talentprosjekter for å rekruttere nye stemmer til norsk kunst- og kulturliv. Regjeringen oppfordrer i tillegg noen kulturskoler i hvert fylke/region til å ta et særskilt ansvar for fordypningstilbud (talentutvikling) der det er behov for det. 
  • Kulturskolen skal fortsatt være forankret i opplæringsloven. Regjeringen vil i tillegg vurdere å innføre regler med krav til læringsmiljøet i kulturskolen. 
  • Styrke pedagogisk kompetanse i kulturskolen: Blant annet ved å legge til rette for at flere kulturskolelærere får ta praktisk-pedagogisk utdanning. Regjeringen ønsker at kommunene bedre utnytter den høye kompetansen hos kulturskolelærere i praktiske og estetiske fag inn i barnehagen, skolen og SFO. 
  • At kulturskolen kan ha en rolle som lokalt ressurssenter i egen kommune og det oppfordres til at kulturskolen utnytter sitt potensial som integrerings- og inkluderingsarena. 
  • Satsing på Den kulturelle skolesekken som er en nasjonal ordning som formidler kunst og kultur av høy kvalitet. DKS skal være gratis og tilbys jevnlig, over hele landet. 
  • Legge til rette for at barne- og ungdomskultur er integrert i kommunal planlegging.

– Denne meldingen gir et stort kunnskapsløft og legger føringer for hvordan fremtidens fordeling til barne- og ungdomskultur skal se ut. Målet er at vi skal bruke pengene på riktigst mulig måte, og med denne meldingen er vi et godt steg på veg, sier Raja.

Nett-tv Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterer barne- og ungdomskulturmeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her