Historisk arkiv

Taler og innlegg av kultur- og likestillingsministeren

Full seier i ESA om lotterier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv 17. november 2015.

Den forrige regjeringen utfordret den norske enerettsmodellen på en slik måte at det ble åpnet sak mot Norge i ESA. Siden saken ble varslet har vi jobbet målrettet for å rydde opp i både uryddige regler og inkonsekvent praksis. Denne uken ble det klart at ESA legger bort saken og er fornøyd med dette opprydningsarbeidet. Dette er en svært gledelig nyhet som slår fast at vår enerettsmodell står støtt samtidig som vi kan åpne opp for noen få, private lotterier utenfor Norsk Tipping.

ESAs sak var en altså en konsekvens av uryddig og inkonsekvent politikk under regjeringen Stoltenberg, hvor aktørene på lotterifeltet mente at de ble behandlet ulikt.  Noen private lotterier fikk tillatelse mens andre fikk avslag, uten at begrunnelsen var klar og tydelig for aktørene.  Da ESA på grunn av en klage fra Postkodelotteriet også stilte spørsmål ved Norsk Tippings lotterier, medførte dette at hele enerettsmodellen ble utfordret.

I Sundvolden-erklæringen slår vi fast at vi vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål.

Vi sier også at vi vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol.

Det aller viktigste i vår spillpolitikk er altså å ta hensyn til de som har problemer knyttet til spill, og at det er enerettsmodellen som er best egnet til å gjennomføre denne politikken. 
Det har derfor vært viktig å ha en tett dialog med ESA om regelverket for å sikre at vi kan videreføre enerettsmodellen. 

Vi slår derfor fast at de aller fleste spill i Norge skal ligge under Norsk Tipping. Selskapet fører en ansvarlig spillpolitikk som ivaretar de som har en problematisk spilladferd.

I tillegg til dette vil vi tillate noen få private lotterier. For de lotteriene som får tillatelse legger vi klare begrensninger. 

Det har vært utfordrende å finne den rette balansen mellom å tillate et større lotterimarked og å sikre at enerettsmodellen kan bestå. Regelverket vi fastsatte i vinter balanserer de ulike hensynene på en god måte. Et viktig element i denne balansen er at det kun vil være et begrenset antall private lotteriaktører som kan etablere seg i det norske markedet. I tillegg skal lotteriene ha begrenset omsetning og de skal ikke medføre fare for spilleproblemer.

Flere private lotterier gir nye inntektsmuligheter for frivilligheten, og det er derfor gledelig at det har vært stor interesse for de fem nye lotteritillatelsene til å avholde lotteri med omsetning på inntil 300 millioner kroner. Ett av målene med det nye regelverket er å sikre likebehandling av aktørene på det private lotterimarkedet. Tidligere regjeringer har tillatt særbehandling av enkelte private lotterier. ExtraStiftelsen har i lang tid hatt unntak fra vanlige omsetningsgrenser og Pantelotteriet er eneste private aktør som fikk tillatelse av forrige regjering til å etablere et nytt lotterikonsept. Pantelotteriets tillatelse var en del av grunnlaget for ESAs sak mot Norge

Selv om ESA nå har avsluttet saken mot Norge, er jeg ikke i tvil om at ESA følger nøye med på utviklingen i pengespill- og lotteriregelverket i Norge. Jeg ønsker ikke å etablere nye særløsninger for enkeltaktører eller tillate forskjellsbehandling slik forrige regjering gjorde. Slike løsninger vil skape ny uro på dette feltet og vil kunne sette enerettsmodellen i fare på nytt. Private aktører som ønsker å etablere lotteri i Norge må derfor søke om dette innenfor det regelverket vi har i dag.

Vi har fastsatt et nytt regelverk som likebehandler de private lotteriaktørene og som vil gi flere organisasjoner en del av inntektene fra pengespill- og lotterimarkedet. Samtidig legger regelverket til rette for en videreføring av enerettsmodellen som grunnpillaren i den norske pengespillpolitikken. Det er viktig at vi holder fast ved enerettsmodellen til Norsk Tipping og at vi ikke gjør unntak fra regelverket som på nytt kan få ESA til å se nærmere på vår pengespillpolitikk.