Historisk arkiv

Høring - Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring. Frist for kommentarer er 15. september 2014.

Klimagasser relatert til landbruket utgjør om lag 8,5 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Metan fra husdyrgjødsel utgjør en betydelig del av dette. I Jordbruksoppgjøret 2012 ble det bestemt å innføre et pilotprosjekt som skal virke som et insentiv for jordbruksforetak til å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg, jf Prop. 122 S (2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Departementet tar sikte på at endelig forskrift kan fastsettes før årsskiftet. Samtidig med at forskriften fastsettes vil søknadsskjema være på plass. Landbruksdirektoratet utarbeider søknads- og veiledningmateriell.