Historisk arkiv

Jordvern tema på Kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

9. og 10 april møtte fylkesordførere og fylkesrådsledere fra hele landet regjeringsmedlemmer til dialog om hvordan man kan videreutvikle samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå. Fra Landbruks- og matdepartementet møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Blåfjelldal la i sitt innlegg på konferansen i dag vekt på fylkeskommunenes rolle i jordvernsaker. 

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 08.12.2015. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar, og bad regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.

− Skal vi nå målet, er vi nøyd til at andre enn landbruks- og matministeren og Stortinget er opptatt av jordvern. Kommunepolitikarar, fylkespolitikarar. Alle må faktisk vise gjennom handling og i praksis at dei brukar energi og har vilje til å finne alternativ til å bygge ned jordressursane våre. Eg meiner kompetanseheving, kunnskapsdeling, informasjon og rettleiing er svært viktig for å nå målet. Det er i kommunane omdisponeringa fyrst og fremst skjer, og då er det viktig at fleire og fleire kommunar sett verdien av jord høgt, sa Hanne Maren Blåfjelldal i sitt innlegg i dag. 

På rett vei

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca 3 700 dekar i 2017, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er i så fall en nedgang på hele 38 prosent fra 2016, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca 6 000 dekar. 

− Regjeringa sitt arbeid og Stortinget sine ambisiøse mål når det gjeld nedbygging, fungerer. La meg minne om at målet på maks 4000 dekar er det tverrpolitisk einighet om. Nokon ønskjer sjølvsagt eit meir ambisiøst mål, men alle våre parti sine politikarar står bak målet. Det gir resultat. Nedbygginga er på veg ned. La oss vise at tala for 2017 ikkje berre er tilfeldig, men at det er ein trend, sa Blåfjelldal.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. Foto: Torbjørn Tandberg