Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter som trer i kraft 1.1.2020 fra Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Følgende endringer i lov og forskrift trer i kraft i perioden 1.1.2020:

Reindrift

Endring i § 18 i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift

Fra 1. januar 2020 endres reindriftsloven § 18 tredje ledd slik at departementet ved forskrift skal gi nærmere bestemmelser om at siidaandelens reintall skal være tilgjengelig for alle utøverne i siidaandelen, i siidaen eller i reinbeitedistriktet og, på hvilken måte denne tilgjengeliggjøringen skal skje. Dette innebærer ikke en alminnelig offentlighet om reintall. Det forutsettes kun å gjelde internt i næringen for det totale reintallet for hver siidaandel i distriktet, og ikke utover distriktsnivå. Og ved forskriften forutsettes det gitt nærmere bestemmelser om hvordan dette praktisk skal gjøres. 

Landbruk/jordbruk

Endring i § 8 annet ledd i forskrift av 19. desember 2014 om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket

Fra 1. januar 2020 endres § 8 i någjeldende forskrift, slik at det åpnes for at foretak skal kunne levere søknad og produksjons- og avløsertilskudd etter søknadsfristene 15. mars og 15. oktober, mot et trekk på 1 000 kr for hver dag fristen er overskredet. Forskriftsendringen er en oppfølging av jordbruksoppgjøret, jf. Prop. 120 S (2018–2019) kapittel 7.10.6. 

Fastsettelse av forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket trer i kraft 1. januar 2020. Forslaget til forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak av 8. juni 2017, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S (2016-2017) om at ansvaret for forvaltningen av midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal overføres til fylkeskommunen. Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

Fastsettelse av ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Det tas sikte på å at ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer skal trer i kaft 1. januar 2020. Forskriften overfører vedtaksmyndigheten for tillatelsesordningen fra tollmyndighetene til landbruksmyndighetene. Videre foretas det forenklinger i ordningen for å gjøre den mer brukervennlig og fleksibel. Alle endringer er basert på et utredningsarbeid foretatt av tollmyndighetene og landbruksmyndighetene i felleskap. 

Fastsettelse av endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Fra 1. januar 2020 trer de årlige justeringer av tilskuddssatser i RÅK-ordningen i kraft, samt en endring av vareomfanget for både prisnedskrivningstilskuddet og eksporttilskuddet.

Fastsettelse av nye prisnedskrivningssatser for 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye tilskuddssatser i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften). Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Fastsettelse av endringer i forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Fra 1. januar 2020 trer endringer i kvoteordningen for melk i kraft. Endringene gjelder i hovedsak hjemmelen for den statlige oppkjøpsordningen for kumelkkvoter knyttet til nedskaleringen av melkeproduksjonen, som følge av Norges forpliktelser etter WTO-avtalen til å avvikle av eksportsubsidiene innen 2021. I tillegg trer andre mindre endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2019 og senere kvotedrøftinger (endringer i forholdstall kumelkkvote) i kraft.

Fastsettelse av endringer i forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fra 1. januar trer endring i kraft om grenser for antall utrangerte avlspurker per år. Det gjelder 5 års overgangsordning.

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2019 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

Oppheving av forskrift 4. mai 2016 nr. 479 om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Tilskuddet ble besluttet avviklet i jordbruksoppgjøret 2019.

Oppheving av forskrift 10. august 2016 nr. 966 om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, ny forskrift trer i kraft

Ny forskrift fastsettes som følge av at vedtaksmyndighet er flyttet fra fylkesmannen til kommunene. Samtidig gjøres mindre justeringer. 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Det fastsettes en ny forskrift i forbindelse med at kommunene får ansvaret for tildeling av tilskudd etter forskriften. Tilskuddet blir i dag tildelt av Fylkesmannen. Ikrafttredelse 1. jan 2020.

Fastsettelse av endringer i forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Som følge av jordbruksoppgjøret 2019 gjøres det endringer i forskriften som følge av at det er innført ekstra tilskudd for bygg i tre.

Endring i forskrift 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Som følge av jordbruksoppgjøret 2019 gjøres det endringer i vilkår for tilskudd. Det åpnes for at eier av landbrukseiendom, der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon, kan søke tilskudd uten å ha et foretak.

Skogbruk

Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Endringer i forbindelse med at kommunene får ansvaret for å tildele alt av tilskudd etter forskriften. Deler av tilskuddet blir i dag tildelt av Fylkesmannen. Ikrafttredelse 1. jan 2020.

Jordskifte

Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane

Endringer som følge av endringer i fylkes- og kommunestrukturen som gjennomføres fra 1. januar 2020. Ikrafttredelse 1. jan 2020.